Vergi Usul Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7318 sayılı Kanun 30 Nisan 2021 tarihinde 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 7’nci ve 8’inci maddelerin 01.01.2022 tarihinde, diğer maddelerin de yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi ön görülmüştür.

Söz konusu kanunun birinci maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 231’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son cümlesinde yer alan süre ibaresi “süreler” şeklinde değiştirilmiş olup “Hazine ve Maliye Bakanlığı; mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör ve mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak bu süreyi indirmeye ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi zorunluluğu getirmeye yetkili” kılınmıştır.

Söz konusu kanunun 2’nci maddesi ile Petrol Piyasası Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden; yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk Lirası’na kadar, faaliyeti devam edenlerden 100 milyon Türk Lirası’nı geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının %1’ine kadar, ayrıca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretler verilmesinden önce bu ürünler nedeniyle hesaplanan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi tutarının toplamına kadar, doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan mallar hariç olmak üzere anılan maddede sayılan türden teminat almaya, mükelleflerin; faaliyet alanı, hukuki statüsü, mükellefiyet süresi, aktif veya öz sermaye büyüklüğü, çalışan sayısı, hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı, iş veya üretim hacmi ile ürün ve mükellef gruplarını ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, teminatın; türünü, tutarını, verilmesi gereken zamanı, iadesi ile tamamlanmasına ilişkin hususları belirlemeye, teminat tutarını lisansa tabi faaliyetlerde lisans türleri itibarıyla farklılaştırmaya, bentte yer alan oran ve tutarları sıfıra kadar indirmeye ve iki kadar arttırmaya, hangi hallerde teminat aranılmayacağını ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınarak; Vergi Usul Kanunu’nun 355’inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Mükerrer 257’nci maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek usulsüzlük cezası da görev konusu edilmektedir.”

Konuya ilişkin olarak 30 Nisan 2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

- Vergi Usul Kanunu’nun 231’inci maddesi uyarınca faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekir. Yapılan değişiklik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na; bu süreyi indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesine ilişkin zorunluluk getirme yetkisi verilmektedir.

- Söz konusu zorunluluğa uymayanlara Vergi Usul Kanunu mükerrer 355. maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan tutarın (2021 yılı için 2.500 TL) 10 (on) katından en az, 1 (bir) milyon TL’den fazla olmamak üzere, bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının binde üçü tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

- Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahaleler sonucu kayıt altına alınan bilgileri değiştiren, silen, bu verilerin doğru bir şekilde Bakanlığa iletilmesini engelleyen kişiler 3 (üç) yıldan 5 (beş) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

- Çek ibrazı ve ödemeleri 01 Haziran 2021 tarihine ötelenmiştir. İcra iflas işlemleri 01 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.

Fatura düzenleme süresi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’nun fatura düzenleme esasları ile ilgili 232’nci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin son cümlesinde yer alan süre ibaresi süreler şeklinde değiştirilmiştir.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı, mal veya hizmetin nev’i, miktarı, fiyatı, tutarı, satışın yapılma şekli, faaliyet konusu, sektör veya mükellefiyet türünü ayrı ayrı veya birlikte dikkate alarak, bu süreyi indirmeye ya da faturasının malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlemesi zorunluluğu getirmeye yetkilidir.”

Böylece azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenebilecek faturanın malın teslimi anında veya aynı gün içinde düzenlenmesi zorunluluğu getirilebilecektir.

Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası uygulanması öngörülmektedir.

Yapılan değişiklik ile Vergi Usul Kanunu’nun “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359’uncu maddesinde öngörülen değişiklikle, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihazlara müdahale edenler için hapis cezası getirilmesi düzenlenmektedir.

Ödeme kaydedici cihazlara müdahalede Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru gereği ve kamu davası açılacaktır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Vergi suçları ve cezaları 22 Ağustos 2022