Yeni yayınlar

Bumin DOĞRUSÖZ
Bumin DOĞRUSÖZ HUKUKA GÖRE bumin.dogrusoz@dunya.com

Bu yazımı izninizle, uzunca bir süredir ara verdiğim ve bana ulaşan yeni ve yararlı yayınları tanıtmaya ayıracağım.

İlk tanıtmak istediğim çalışma, Mustafa Balcı tarafından kaleme alınmış olan “(6183 sayılı Kanun kapsamında) Teminat İsteme Ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar Ve Çözüm Önerileri” adlı çalışma. Kitap, kamu alacağı ve kamu borçlusu sıfatlarını inceledikten sonra teminat isteme ve ihtiyati haciz uygulamalarında yaşanan hukuki sorunları ele alıyor ve konuya ilişkin düzenlemelerin Anayasa karşısındaki değerlendirilmesi ile bitiyor. Özellikle ikinci bölümde konular, hem doktrin hem de konuya ilişkin yargı kararları açısından irdelenmiş. Günümüzde vergi yargı kararlarına ulaşmanın güçlüğü de dikkate alınırsa, konuya ilişkin pek çok ulaşılamayan Danıştay ve bölge idare mahkemeleri kararlarının eserde işlenmiş, bazen özet bazen de tam olarak verilmiş olması, eseri daha da önemli bir çalışma haline getirmiş. Tabii bunda yazarın bir yargıç olmasının (Samsun BİM 2. Vergi Dava Dairesi Başkanı) da etkisi var. Teminat ve ihtiyati haciz konularının işlendiği ikinci bölümün özellikle yaşanan ihtilaflar nazara alınarak içtihatlarla kaleme alınmış olması da bu alanda çalışanlar açısından eseri bir temel eser haline getirmiş. Ben, uygulamada gördüğüm duraksama alanlarının pek çoğu için bir görüş veya en az bir içtihatı kitapta buldum.

Mali hukuk alanında çalışan hukukçu ve mali müşavirler için önemli bir kaynak olabilecek bu çalışmayı edinmek isteyenler yayıncı kurulu olan Oniki Levha Yayınevine (Tlf: 0212 3430902) müracaat edebilirler.

Deprem üreten faylar üzerinde kurulu ülkemizde binaların güçlendirilmesi veya yenilenmesi amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm konusu mimarlık-mühendislik ameliyesinin sonucu gerçekleşecek olmakla birlikte, özünde pek çok hukuk dalını yakındıran ilgilendirmekte ve pek çok hukuk uyuşmazlığına da kaynak oluşturabilecek niteliktedir. Konu, idare hukuku, imar hukuku, medeni hukuk, kat mülkiyeti hukuku gibi pek çok alanı ilgilendirmektedir. Konuyu bir bütün halinde yer alan bir kitabı, Muhammet Sönmez tarafından kaleme alınmış “Kentsel Dönüşüm Hukuku” adlı kitabını daha önce tanıtmıştım. Bu defa Sayın Sönmez tükenen kitabının, mevzuat değişikliklerini ve yargı kararlarındaki gelişmeleri de işlediği yeni baskısını yayınladı. Kitabın ikinci baskısı da içerisinde hem kamu hukuku hem de özel hukuk barındıran bu karmaşık alanda yayınlanmış ciddi ve güncel bir çalışma ve konuyu hem hukuki hem de mali boyutları ile ele almakta.

Kentsel dönüşüm mevzuatı

Baş bölümden oluşan kitapta kentsel dönüşümle ilgili temel kavramlar tanıtıldıktan, kentsel dönüşüm ile ilgili mevzuat belirlemesi yapıldıktan sonra 6306 sayılı Kanun’un uygulama alanları irdelenmektedir. Rezerv yapı alanları, riskli alanlar ve belirlenmesi, riskli yapı kavramı ve riskli yapıların belirlenmesi usulü, itiraz yolları, tahliye ve yıkım süreci, mülkiyet dönüşümü, bu konuda karar alma süreçleri, taşınmazdaki payların bu süreç içerisinde satışı incelenmekte. Kitapta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konudaki planlama, kamulaştırma ve acele kamulaştırma yetkileri ve itiraz ve dava yolları da ayrı bir bölüm olarak incelenmiş. Nihayet son bölümde konu finansal açıdan değerlendirilerek kira yardımı, kira desteği kredi faiz desteği, diğer destekler, konuya ilişkin muafiyet ve harçlar ele alınmış.

Kentsel dönüşüm konusu ile ilgilenen hukukçu ve mali müşavirler için önemli bir kaynak olabilecek bu eseri edinmek isteyenler yayıncı kurulu olan Seçkin Yayınevi’ne (Tlf : 0312.4353030-0212.2343477) müracaat edebilirler.

Duyurmak istediğim üçüncü kitap ise Vergi Başmüfettişi Hatice Ela tarafından kaleme alınmış olan “Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge” adlı kitap. Kitap, yazarın doktora tezinin, adeta bir doktora tezi daha eklenmişçesine genişletilmiş şekli. Kitapta sahte ve yanıltıcı belge konusu, sadece vergi hukuku ve Vergi Usul Kanunu açısından değil, Türk Ceza Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, suç gelirlerinin aklanması ve tefecilikle ilgili mevzuat düzenlemeleri, transfer fiyatlandırması gibi çok geniş bir açıdan ele alınmış. Sahte ve yanıltıcı belge incelemeleri, usulü, af kanunları karşısındaki konumları, hukuki yollar ve yargılama usulünün incelikleri, suçun görünüş şekilleri, teminat uygulamaları yargı kararları ile birlikte kitaba yansıtılmış. Kitabın doktora tezinden hareketle hazırlanmış olmasına karşılık eklenen içtihat, yorum ve uygulama sorunlarına ilişkin görüşlerle eser, salt teorik bir çalışma olmaktan çıkartılmış, adeta bir uygulama kitabı haline dönüştürmüş. Konu bu kadar geniş açıdan ele alınınca ortaya 1199 sayfalık bir kitap ortaya çıkmış. Yazarın kitaba, pek çok yazarın yapmadığı kavram endeksini eklemesi de kitaptan yararlanmayı, bir hayli kolaylaştırmış.

Mali suçlar üzerinde faaliyet gösteren avukatlar ve meslek mensupları için bir temel eser niteliğindeki bu çalışmayı edinmek isteyenler Seçkin yayınevine (0312.4353030-0212.2343477) müracaat edebilirler.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Giderlere özgürlük 25 Şubat 2021