Yeniden yapılandırma ve uygulama

Veysi SEVİĞ
Veysi SEVİĞ Bize Göre veysisevig@gmail.com

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’un Seri No: 2021/1 sayılı İç Genelgesinde yer alan açıklamalardan; söz konusu kanundan yararlanmak isteyen mükellefl erin bağlı oldukları her bir vergi dairesine yazılı olarak doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, 7326 sayılı Kanun’un ikinci maddesi hükmünden yararlanma arzusunda olan borçluların başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye. gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecekleri (1) seri no.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun” genel tebliğinde de açıklanmıştır.

Diğer taraftan, kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların yeniden yapılandırmada aşağıda belirtilen hususlara da dikkat etmeleri gerekmektedir. Şöyle ki;

1) Tutuklu veya hükümlü olan mükellefl erin Kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin başvuru tarihi olarak esas alınması, bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ilişkin yazı tarihinin esas alınması gerekmektedir.

2) Yurt dışında bulunan mükellefl erin faks yoluyla Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu başvuruları kabul edilecek ve mükellefl er tarafından istenilmesi halinde ödeme tabloları faks yoluyla gönderilebilecektir. Ancak, bu mükellefl erin Kanun hükümlerinden yararlandıkları borçları ile ilgili davalarının bulunması durumunda bu davalarından vazgeçtiklerine dair dilekçeyi yazılı olarak göndermeleri icap etmektedir.

3) 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, bağlı oldukları vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine başvuruda bulunmaları durumunda bu başvuruları alan ilgili vergi dairelerinin alınan başvuru dilekçelerini, evrak kaydını yaptıktan sonra, borçlunun dilekçelerinde belirttiği vergi dairelerine posta yoluyla ya da faksla derhal göndermeleri gerekmektedir. Ancak, başvuru dilekçelerinin verildiği ilgili vergi dairesi ile bağlı olunan vergi dairesinin Kamusal Elektronik Belge Yönetim Sistemi (KEYS) üzerinden evrak alabilen/gönderebilen vergi dairelerinden olmaları durumunda, bu dilekçeler “11 Haziran 2021 tarih ve 7326 S.K. Başvuru İşlemleri, Tanımlanan Evrak Türleri ve Dilekçe Örnekleri” konulu duyuru ve kılavuzda belirtildiği şekilde başka vergi dairesi adına kaydedilerek gönderilecektir. Bu durumda, alınan başvuru dilekçelerinin dilekçede belirtilen vergi dairelerine ayrıca posta yoluyla ya da faksla gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Borçlunun bağlı olduğu vergi dairesince, ön evraka düşen başvuru dilekçesi üzerine ödeme planı hazırlanacaktır.

4) 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, ödeme planlarını bağlı bulundukları vergi dairelerinden alabilecekleri gibi müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinden imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla Başkanlık makamının internet adresi üzerinden de alabileceklerdir.

5) 7326 sayılı Kanunun 2 ve 3’üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefl erin başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkündür. Başkanlık makamının internet adresi veya e-Devlet üzerinden veya bağlı oldukları vergi dairesi dışındaki vergi daireleri aracılığıyla yapılan başvurulardan vazgeçme veya ödeme seçeneği değiştirme talepleri, borçlunun bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde doğrudan ya da posta yoluyla yapılacaktır.

Kanundan yararlanma şartlarından biri de dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması olduğundan, Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuran borçluların, ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar ile takip ve tahsil işlemlerine karşı açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir.

Ancak, başvuru sırasında ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar ile takip ve tahsil işlemleri nedeniyle açılmış olan davalardan vazgeçileceği yönünde beyanda bulunulduğu ve bu dilekçelerin vergi dairelerince derhal davanın bulunduğu yargı merciine gönderilerek idarece de başvuruda bulunan borçlular ile ilgili ihtilafl arın sürdürülmediği dikkate alındığında, Kanundan yararlanmak üzere başvuran borçlular ile ilgili olarak belirtilen işlemler gerçekleştirildikten sonra ya da idarece ihtilafın sürdürülmeyerek süresinde kanun yollarına başvurulmaması hallerinde mükellefl erin başvurularından vazgeçmeleri mümkün değildir.

Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler ile matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanlar da başvuru süresinin sonuna kadar bu beyan ve bildirimlerini düzeltebilir ve ödeme seçeneklerini değiştirebilirler. Ancak, Kanunun 5’inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararları sonucu bulunan farkın, matrah veya vergi artırımı yapılan tutar ile birlikte değerlendirilmiş olması halinde, bu matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları azaltacak şekilde düzeltme yapılamaz.

7326 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi uyarınca, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yapılandırılan ve 7326 sayılı Kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihi itibarıyla ödemesi devam eden taksitlendirmelerden kalan taksit tutarlarına konu borçların 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yapılandırılması mümkün olup, borçluların 7326 sayılı Kanundan yararlanmaktan 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vazgeçmelerinin de sağlanması öngörülmüştür.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Kripto para nedir? 06 Haziran 2022