10 °C

Amacımız Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak

KGF Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, "KGF, ticaretin daha fazla finanse edilmesinde katalizör görevi üstlenerek, Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır..."

Amacımız Türkiye'nin büyümesine katkı sağlamak

Özer MATLI
KGF Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Borsası Başkanı

Kredi Garanti Fonu (KGF), ülkemizde gelecek vaat eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına destek sağlamak üzere faaliyet gösteren kuruluşların başında gelmektedir.

1991 yılından bu yana teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi destek imkanlarından yeterince yararlanamayan KOBİ'lerin "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlayan KGF, işletmelerimizin daha esnek hareket etme kabiliyeti kazanmasında, kapasitelerinin artırılmasında ve doğal olarak ticaretin daha fazla finanse edilmesinde katalizör görevi üstlenerek, Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

Günümüzde küresel piyasalarda artan rekabet ortamı ve riskler ile sıkışan finansal koşullar, ihracatçılarımızın mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetini sınırlandırmakta ve yeni pazarlara açılmasını güçleştirmektedir. İhracatçılarımızın uluslararası piyasalarda desteklenmesi ve önündeki engellerin kaldırılması ile yaşanacak ihracat artışı; dengeli bir ekonomik büyüme açısından son derece önemlidir.

Ülkemiz ekonomisinin arzu edilen bir büyüme ve istikrarlı seyri için bugün toplam kredilerin ancak yüzde 24'üne ulaşabilen KOBİ'lerimizin, teminat yetersizliğini finansmana erişimin önünde bir engel olmaktan kaldırarak, kredi piyasasının etkin çalışmasını sağlamak ve KOBİ'lerimizin uzun vadeli yatırım kredileri kullanabilmesini mümkün kılarak ülke ekonomisine fayda sağlamak KGF`nin en büyük hedeflerinden biridir.

2009 yılından itibaren başlayan Hazine Destekli kefalet sistemi kapsamında 2015 yılsonu itibariyle 5.652 işletmeye 1,8 Milyar TL kefalet verilmiş iken, KGF'nin kurumsallaştırılması ve yeni sisteminin getirdiği güç ile birlikte, ilk etapta 2016 yılsonu itibariyle 19.483 işletmeye 5 Milyar TL kefalet verilmiş, Şubat 2017 sonunda ise 20 Milyar TL büyüklüğe ulaşılmış ve Hazine Müsteşarlığı'nın KGF' ye sağladığı toplam kefalet tamamen kullanılmıştır. KGF'nin kefalet hacminin 20 Milyar TL'den 250 Milyar TL'ye yükseltilmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı da 10.03.2017 tarihinde yayımlanmış ve 15.03.2017 tarihinde Hazine Müsteşarlığı ile imzalanan protokolle birlikte 28.05.2017 tarihi itibariyle toplamda 274.060 işletmede yaklaşık 180,4 Milyar TL kredi hacmine ulaşılmıştır.

Kredi Garanti Fonu, artık bankacılık sistemini esas alan ve bankacılık sisteminin taleplerine öncelik veren ve bunu işleyişinin merkezine koyan bir anlayışa kavuşmuştur. 26 yıldır var olan bir yapı, eskiye oranla çok daha aktif, net ve pratik bir sistem altyapısıyla KOBİ`lerimize olan desteğini arttırarak devam ettirmektedir. Bu yıl Mayıs ayı sonu itibariyle kullandırılan kredilerin yüzde 90'ı KOBİ, yüzde 10'u KOBİ dışı işletmeler olup, toplam kredilerin yüzde 66'sı mikro ölçekli ve küçük işletmelere kullandırılmıştır. Kullandırılan kredilerin ortalama büyüklüğü 492 bin TL olup, bu kredilerin yüzde 29,4'ü imalat sanayinde, yüzde 44,6'sı ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kullandırılmıştır.

Hizmet sektöründe oldukça aktif olan Kredi Garanti Fonu geçtiğimiz yıl sonunda sağlanan yeni Hazine Desteği ile turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimize de kefalet desteği sağlamaya başlamıştır. Turizm sektörünün böylesine zor dönemlerden geçerken kendilerine sağlanan bu imkân işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmıştır ve nefes almalarını sağlamıştır. Özellikle enformasyon ve ulaştırma teknolojilerinde yaşanan beklentilerin üzerindeki hızlı değişim, ekonomik ve sosyal boyutları çok büyük olan turizm sektörünün gelişimini de oldukça hızlandırmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde uluslararası turizm sektörünün gelişimi; yabancı para gelirlerinin arttırılması, ekonominin çeşitlenmesi ve geleneksel ihracata bağımlılığın azaltılmasını sağladığından, diğer sektörlere kıyasla ayrı bir üstünlüğe sahiptir. Kredi Garanti Fonu artık Türkiye Ekonomisinin nabzını tutan, regüle eden, reel sektör ve bankacılık sektörünü bir paydada buluşturan, sadece KOBİ`lerin değil, tüm işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıran bir yapı haline dönüşmüştür. En büyük hedefl erinden biri; inovasyona odaklanmış, girişimci ruhuna sahip işletmeleri destekleyerek, üretimlerini artırmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlayarak, Türkiye'nin daha istikrarlı ve hızlı bir şeklide büyümesine katkı sağlamaktır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.