8 °C

Kat mülkiyeti yönetmeliği RG'de

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabilmesi için onaylı ve geçerli olan yapı ruhsatı bulunması gerekecek

Kat mülkiyeti yönetmeliği RG'de

ANKARA - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın "Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik" Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabilmesi için onaylı ve geçerli olan yapı ruhsatı bulunması gerekecek. Kal mülkiyeti tesisinde ayrıca, yapı kullanma izin belgesi aranacak. Toplu yapı kapsamındaki imar parsellerinin her birinde, toplu yapı bulunması halinde, her imar parseli kat irtifakı ve kat mülkiyetinin tesisinde ayrı ayrı dikkate alınacak. Ancak, toplu yapı, birden fazla imar parseli üzerinde yer alıyor ise münferit parseller üzerinde toplu yapı hükümlerine tabi olacak şekilde kat mülkiyeti ilişkisi kurulamayacak. Bu durumda kat mülkiyetine geçilirken toplu yapının yer aldığı bütün parseller bir bütün olarak işlem görecek. Toplu yapı kapsamındaki, bir veya birden çok imar parseli üzerindeki toplu yapıların tamamlanması halinde, bu yapılara ilişkin kat irtifakları kat mülkiyetine çevrilebilecek. Kat mülkiyeti kurulması için, toplu yapı kapsamındaki yapıların ve bu yapılara hizmet veren alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, ve sosyal tesislerin tamamlanması ve gayrimenkulün malikinin veya ortak maliklerinin, aşağıda sayılan belgeler ile birlikte ana gayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi konusunda tapu idaresine başvuruda bulunmaları gerekecek.

"Ana gayrimenkulde, yapıların onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesine uygun olarak, yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılış amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, imar planı hükümlerine ve parselasyon planlarına uygun olarak hazırlanmış vaziyet planı. Yapıların dış cepheler ve iç taksimatı, bağımsız bölüm, eklenti, ortak yerlerinin ölçüleri ve bağımsız bölümlerin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı arsa payları ve bağımsız bölümlerin yapı inşaat alanı da açıkça gösterilmek ve her bağımsız bölümün birden başlayıp sıra ile giden numarası da belirtilmek suretiyle, proje müellifi mimar tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından imzalanan idarece onaylanan mimari proje. Toplu yapıya ait yapı kullanma izin belgeleri. Toplu yapı kapsamındaki yapı ve yerlerin tamamı için hazırlanmış bir tek yönetim planı. Her bağımsız bölümün arsa payını, nevini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını ve var ise eklentisini gösteren ve ana gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış olan, ruhsat düzenlemeye yetkili idarece onaylanan ve noterce onaylanan liste."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap