13 °C

Kat mülkiyeti'ne geçiş tasarısı kabul edildi

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, idarece resen yapılmasını öngören tasarı kabul edildi

Kat mülkiyeti'ne geçiş tasarısı kabul edildi

"Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişte ilave bir mali yük gelmeyecek"

Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişte ilave bir mali yük gelmeyeceğini bildirdi.

TBMM Genel Kurulunda, Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısının tümü üzerinde söz alan MHP Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul, şehirlerde yapılaşmanın arttığını, apartmanların bloklara, blokların sitelere dönüştüğünü söyledi. Bu nedenle görüşülen yasa tasarısının İmar Kanunu ile birlikte ele alınması gerektiğini ifade eden Ertuğrul, tasarı üzerinde yeniden, ciddi bir çalışma yapılmasının yararlı olacağını kaydetti.

Mevzuatın kolay ve yürütülebilir olması gerektiğine işaret eden Ertuğrul, "Vatandaş bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadığı için müteahhitlerin inisiyatifine bırakılıyor" dedi.

DTP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, söz konusu kanunda 1,5 yıl önce değişiklik yapıldığını, Hükümet'in bunu yaparken muhalefeti ve sivil toplum kuruluşlarını dinlemediğini öne sürdü. Geylani, bu nedenle aynı kanunda yeniden değişiklik yapılma ihtiyacının doğduğunu dile getirdi.

Tasarının kat mülkiyeti ile ilgili sorunları çözücü nitelikte olmadığını belirten Geylani, İmar Hukuku ile bağlantılı olarak yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

İmar affı gibi popülist yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğine işaret eden Geylani, bunun kaçak yapılaşmayı artırdığını ifade etti.

"Yasa yamalı bohçaya döndü"

CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ise kat mülkiyeti ile ilgili kanunun 8 kez değişikliğe uğradığını belirterek, "Parça parça değişikliklerle, yasa, yasa olmaktan çıktı yamalı bohçaya dönüştü" dedi.

Yapılan değişikliğin sorunları çözmediğini, yeni sorunlar getirdiğini savunan Öztürk, İmar Kanunu'ndaki hassasiyetler de göz önüne alınarak yeni bir kanun hazırlanması gerektiğini kaydetti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da nüfus ve şehirleşmenin artması nedeniyle kat mülkiyeti kanunu oluşturulmasının zorunlu hale geldiğini ve 1966 yılında yürürlüğe giren kanun üzerinde çeşitli değişiklikler yapıldığını kaydetti.

Tunç, görüşülen tasarının reform niteliğinde olduğunu, kat mülkiyetine geçişi kolaylaştırdığını ifade etti. Tasarıyla, gereksiz bürokratik işlemlerin önüne geçileceğini vurgulayan Tunç, tasarı kanunlaştıktan sonra tapu sicilin güncelleştirilmesinin de hız kazanacağını söyledi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişte ilave mali yük gelmeyeceğini, döner sermaye olarak alınan harçların kaldırılacağını söyledi.

Bağımsız bölüm listelerinin noterlerden onaylanmasının kaldırılmasının bir sıkıntıya yol açmayacağını belirten Demir, tapu dairelerinde zaten resmi senet olarak bağımsız bölüm listelerinin detaylı tanzim edildiğini kaydetti.

Demir, tasarının, yapı kullanma izni olmayan kat irtifakı kurulmuş bağımsız bölümleri kapsamadığını, bununla ilgili çalışma yapıldığını bildirdi.

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, idarece resen yapılmasını öngören tasarı kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, kat irtifakından kat mülkiyetine geçişin, idarece resen yapılmasını öngören tasarı kabul edildi. Kat mülkiyetine geçişte, zorunlu deprem sigorta poliçesi dahil başkaca bir belge istenmeyecek.

Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre, kat irtifakı, "kat irtifakına sahip ortak maliklerin talebine bağlı olmaksızın", yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak kanundaki şartlar uyarınca idarece kat mülkiyetine çevrilecek.

Vatandaşa yüklenen mali külfetin ve bürokrasinin azaltılması amacıyla, kat mülkiyetinin kurulmasında istenen belgelerde değişikliğe gidilecek.

"Her bağımsız bölümün arsa payı, kat, daire, iş bürosu gibi nevini gösteren ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış "noter tasdikli liste" talep edilmeyecek. Anagayrimenkulün, "kat, daire, iş bürosu gibi nevi ile bunların birden başlayıp sırayla giden numaralarına" ilişkin bilgileri, mimari proje ile yapı kullanma izin belgesinde yer alacak.

Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulmasında "birden çok yapılarda yerleşimleri gösteren vaziyet planı istenmesi" şartını kaldıran yasaya göre, bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için, o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının düzenlenen projeyi ve yönetim planını tapu idaresine vermeleri gerekecek. Kat mülkiyetine geçişte, ayrıca yönetim planı istenmeyecek.

Kendiliğinden yapılacak

Yapının tamamlanmasından sonra, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine kendiliğinden (resen) yapılacak.

2009 Kasım ayı sonuna kadar kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak 1000 TL idari para cezası kaldırıldı.

Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma izin belgesi alınmış yapılarda, kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin başvurusu veya yapı kullanma izin belgesinin yetkili idarece tapu idaresine gönderilmesi üzerine kat mülkiyetine kendiliğinden geçilecek. Bu işlemlerin yapılmasında zorunlu deprem sigorta poliçesi dahil başkaca herhangi bir belge istenmeyecek.

Bu kanun yürürlüğe girmeden önce kurulan toplu yapılara ait yönetim planlarının, bu kanun hükümlerine uyarlanması için yapılacak ilk değişiklik için mevcut kat malikleri kurulunun salt çoğunluğu yeterli olacak.

Mevcut toplu yapı yönetimleri, yönetim planı değişip buna göre yönetici seçilene kadar geçici yönetim olarak görevini sürdürecek. Toplu yapı yöneticisi seçimi, yönetim planının değişimini takip eden 3 ayın içinde yapılacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.