31 °C

Orman Komisyonu tasarıyı kabul etti

TBMM Tarım ve Orman Komisyonu, madencilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde devamının sağlanmasını öngören kanun tasarısını kabul etti

Orman Komisyonu tasarıyı kabul etti
ANKARA - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra ortaya çıkan yasal boşluğun giderilmesi ve madencilik faaliyetlerinin etkin bir şekilde devamının sağlanmasını öngören kanun tasarısını kabul etti.
Komisyon, tasarıyı, tali komisyon olarak görüştü.
Tasarıyı Komisyona Hükümet adına sunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra, özellikle ormanlık alanlardaki madencilik faaliyetleri için istenen izinlerin, yasal boşluk nedeniyle verilmediğini söyledi.
Bunun da madencilik faaliyetlerinin durmasına neden olduğunu belirten Erdoğan, duruma son vermek için hazırlanan bu tasarıyı sunduklarını ifade etti.
Tasarı
Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, bilimsel ve teknik değerlendirmelere göre, çevresel etkileri alınacak önlemlerle giderilebilecek düzeydeki madencilik faaliyetlerine izin verilecek.
Kanun dışında madencilik faaliyetleriyle ilgili olarak yapılacak her türlü kısıtlama, ancak kanunla düzenlenecek. Ancak, maden işletme yöntemi, faaliyetin yapıldığı bölge, madenin cinsi, yapılan yatırımın çevresel etkileri, şehirleşme ve benzeri hususlar dikkate alınarak, ruhsat verilen alanlarda kazanılmış haklar korunmak kaydıyla, yeni verilecek ruhsat alanlarına Başbakanlık Müsteşarı Başkanlığındaki Kurul tarafından kısıtlama getirilebilecek.
Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, aktüel durumuna veya orman amenajman planına göre yüzde 41 ve üzeri oranında kapalı doğal olarak yetişmiş sedir ve ardıç ormanları, Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1. derece askeri yasak bölgeler, 1. derece sit alanlarıyla, madencilik amacı dışında tahsis edilen ve uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanlarına ait koordinatlar, ilgili kurumlar tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirim yapılmasının ardından bilgi işlem kayıtlarına işlenecek.
1 yıl süre verilecek
Bu alanlara yapılan ruhsat müracaatlarında, ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat sahibine 1 yıl süre verilecek. Bu süre içinde izin alınması durumunda ruhsat düzenlenecek.
Orman sayılan alanlarda yapılacak maden arama ve işletme faaliyetleriyle bu faaliyetler için zorunlu ve ruhsat süresine bağlı olarak yapılan geçici tesislere, orman idaresince izin verilecek. Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında maden arama ve işletme faaliyetlerine, çevresel etki değerlendirme raporunda belirlenen esaslar dahilinde izin verilecek.
Tasarı, Danıştay'ın, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin bazı hükümlerinin yürütmesini durdurması kararından sonra, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesinde idarelerde ortaya çıkan tereddütleri ortadan kaldırmak ve böylece uygulamada birliği sağlamayı amaçlaya düzenlemeleri de içeriyor.
Buna göre, maden üretim faaliyetleriyle, bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatları, il özel idareleri tarafından verilecek. Bu ruhsatların verilmesi sırasında, belediyelerin tahsil ettiği işyeri açma izni harcı, il özel idaresi tarafından tahsil edilecek. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, daha önce mücavir alanlar dahilinde belediyeler tarafından veriliyordu.
Ruhsat sahibi tarafından sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin tespit edilmesi halinde, söz konusu madenin ocak başı satış bedelinin 2 katı tutarında idari para cezası verilecek.
Ruhsatı olmadan veya ruhsat grubu dışında üretim yapıldığının tespiti halinde faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki idare amirliklerince el konulacak. Bu fiili işleyen kişilere, el konulan ve el konulma imkanı ortadan kalkmış olan tüm madenin, ocak başı satış bedelinin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacak. El konulan madenler satılarak bedeli il özel idaresi hesabına aktarılacak.
Çevre ve uyum teminatı alınacak
Arama dönemi üretim izni ve işletme ruhsatları için, çevre ile uyum teminatı alınacak. Bu teminat, yıllık işletme ruhsat harç bedeli kadar, her yıl Haziran ayının son gününe kadar yatırılacak.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından buluculuk hakkı kazanılan maden ruhsat sahaları, arama masrafları karşılığında ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına Bakanlar Kurulu Kararıyla devredilebilecek. Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlarda, havza ve kuşak madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne arama ruhsatı verilecek. Bakanlık veya Kurul tarafından ruhsat müracaatlarına kapatılan alanlarda, gerekli görülmesi halinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne arama faaliyeti yaptırılabilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap