13 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27658

Resmî Gazete
MEVZUAT
YASAMA BÖLÜMÜ
 
KANUNLAR
6010     Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6011    Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6012    Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6013    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
6014     Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLAR KURULU KARARI
2010/646   Sağlık Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar
 
ATAMA KARARLARI
—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
 
SINIR TESPİT KARARI
—   Sınır Tespitine Dair Karar
 
YÖNETMELİKLER
—   Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği
—   Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—   Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sicil Yönetmeliği
 
TEBLİĞ
—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 26/7/2010 Tarihli ve 2010/57 Sayılı Kararı
 
YARGI BÖLÜMÜ
 
YARGITAY KARARLARI
—   Yargıtay 2, 9 ve 18. Hukuk Dairesine Ait Kararlar
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.