7 °C

Resmi Gazete

Sayı:27900

Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

6224     Türkiye Cumhuriyeti ile Libra Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TÜZÜK

2011/1567      Polis Bakım ve Yardım Sandığı Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2011/1487      Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2011/1489      Çanakkale İli, Fevzipaşa, Kemalpaşa ve Namıkkemal Mahallelerinde Yer Alan bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkındaki 2007/12428 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2011/1490      Malatya İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Beydağı Yamacı Kentsel Dönüşüm Alanı İçinde Kalması Nedeniyle Malatya Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1491      Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Eskişehir Seyitgazi Müzesi Müdürlüğünün Kapatılması Hakkında Karar

2011/1502      İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İstanbul Bakırköy Sağlık Yüksekokulu ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

2011/1513      Rize İli Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1514      Diyarbakır Kuzeybatı Çevre Yolu ile Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu Üzerindeki Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2011/1518      Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

2011/1524      Dış Ticaret Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Birer Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1527      Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesinde Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak, Sivas İlinde Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (6) Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1543      Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1554      Valilikler Bünyesinde Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1555      Selçuk Üniversitesi Bünyesinde Yer Alan Seydişehir Mühendislik Fakültesinin Adının Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2011/1557      Denizcilik Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan (10) Adet Gemi Sicil Dairesinin Kaldırılması ve Bunların Yerine (10) Adet Gemi Sicil Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1558      Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Kurulan İzmit Liman Başkanlığının Adının, Kocaeli Liman Başkanlığı Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2011/1559      506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar

2011/1560      Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2011 Yılı Sulama ve Kurutma Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2011/1572      Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Bünyesinde 2 Adet Daire Başkanlığı ile 6 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

2011/1573      Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2011/1574      Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

—   Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

2011/1568      Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2011/1569      992 Numaralı Serirî ve Gıdaî Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Maslî Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununa Müteferri Talimatnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Yönetmeliği

—  Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişikliklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

—  18 Yaşını Doldurmayanlara Alkollü İçkilerin Satış ve Sunumunun Yapılamayacağına İlişkin Uyarı Yazılarının Şekli ve İçeriğine İlişkin Tebliğ

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.