Torba kanun tasarısı komisyonda kabul edildi

Tasarıyla, Gelir Vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

TBMM - Çeşitli konularda düzenlemeler içeren "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Tasarıyla, Gelir Vergisi dilimleri ve uygulanacak vergi oranları, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenlenerek, ücretlilerin daha geç yüzde 35'lik dilime geçmesi sağlanıyor. Yüzde 27'lik dilimin üst sınırı 50 bin TL'den 76 bin 200 TL'ye çıkarılıyor. Böylece üste gelir grubunda bulunan ücretlilere 2 bin 100 TL'ye kadar vergi iadesi yapılacak.

Yatırım fonları dahil, sermaye şirketlerinde, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası kazançları için banka ve aracı kurumlarca yapılacak vergi indirimi yüzde 0 (sıfır) olarak yeniden belirleniyor. Böylece daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor.

Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen ve sonraki dönemlere devreden yatırım indirimi istisnasından yıl sınırlaması olmaksızın yararlanılmaya devam edilecek. İndirim yapılacak tutar ise ilgili kazancın tutarının yüzde 25'ini aşamayacak.

e-Tebilgat

Tasarıya göre, Tebligat Kanunu'nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili olarak her türlü altyapıyı kurmaya ve kurulmuş olanı kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, ayrıca buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yetkili olacak.

Vergi matrahı takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasında zamanaşımının durmasına yönelik süre bir yılı geçemeyecek.

Vergi incelemeleri yeni esaslara bağlanacak. Özel usulsüzlük cezasının üst sınırı 770 bin lira olacak.

Vergi kanunlarına göre tutulan, saklanma ve ibraz mecburiyeti olan defter kayıtlarında muhasebe hileleri yapan ve tahrif suçlarını işleyenler hakkındaki denetim raporları raporları da Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecek.

Yazılı izahat isteme hakkı

Yetkili makamların mükellefin kendisine yazıyla yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacak. Bu konudaki hükümlerin uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi durumunda oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak. Bu tebliğ ve sirküler geriye dönük olarak uygulanamayacak.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kılınan makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddütlü gördükleri hususlar hakkında yazıyla izahat isteyebilecek.

Matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması halinde zamanaşımı durması bir yılla sınırlandırılacak.

Damga vergisi

Finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerle, ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı sözleşmelerin de Damga Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları üçlü kararname ile atanacak.

Kamu yararına çalışan derneklere, Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca tahsis edilen taşınmazlar veriliş maksadı dışında kullanılamayacak ve satılamayacak. Ancak, satış tarihinden itibaren en az 20 yıl geçen ve veriliş maksadına uygun olarak kullanılan taşınmazların kısmen veya tamamen ticari amaçlarla değerlendirilmesinin kuruluş gayelerine daha fazla hizmet edeceği hallerde, elde edilecek gelirin yüzde 30'nun Hazineye verilmesi koşuluyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilecek.

Koordinasyon kurulu

Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Kurul, bakanlığının vergi inceleme ve denetim amaçlarına ulaşmasına sağlamak, vergi inceleme denetimleri ile raporlamaya ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek; vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların uyacakları etik kuralları belirlemek, vergi inceleme birimleri arasında koordinasyonu ve bilgi akışını temin etmek gibi görevleri üstlenecek. Kurul, bakan ya da vekalet vermesi halinde müsteşar başkanlığında ilgili birimlerden oluşacak.

Vergi incelemeleri, bu konuda yetkili olanlar tarafından yıllık vergi inceleme ve denetim planına uygun olarak yerine getirilecek. Vergi incelemesine tabi tutulacak sektörler ve mükellefler, gerekçeleriyle birlikte yıllık vergi inceleme ve denetim planında belirlenecek.

Teftiş, soruşturma, ihbar, şikayet ve benzeri nedenlerle yıl içinde ortaya çıkabilecek vergi incelemelerinin yapılmasına dair usullerle esaslara da yıllık vergi inceleme ve denetim planında yer verilecek. Tam ve sınırlı vergi incelemelerinin kapsamı, birinci sınıf tüccarların yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye büyüklükleri esas alınarak gruplara ayrılması, vergi incelemesi ile ilgili asgari süreler getirilmesi, Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kurul, yıllık vergi inceleme ve denetim planı uygulama sonuçlarını ertesi yılın Nisan ayına kadar kamuoyuna duyuracak.

Bakanlıkta daire başkanı veya genel müdür yardımcısı kadrolarında bulunanlar ile defterdar kadrosunda en az 3 yıl görev yapmış olanlar, Personel Genel Müdürlüğünde kontrolör kadrolarına atanabilecek.

Kamu sağlık kuruluşlarının birbirlerine yapacakları teslim ve hizmetler KDV'den istisna tutulacak, vergi muafiyeti sağlanacak.

Milli Piyango

Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunlarıyla işlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketlere yaptırabilmesine imkanı sağlanacak. Bu kapsamda yapılacak lisans verme işlemleri teklif almak yoluyla açık eksiltme usulüne göre yaptırılabilecek.

Adli personele yol tazminatı verilecek. Yol tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

Hazineye ait arazilerin taşınmazların yüzde 40'ı hisse miktarı uygulama imar planları içinde ise 400, dışında ise 4 bin metrekareyi aşmamak üzere talepte bulunan hissedarlarına doğrudan satılabilecek. Birden fazla hissedar bulunması halinde satış işlemi pazarlık usulüyle yapılabilecek.

Köy sınırları içindeki Hazine arazileri ile kamuya ait tarım arazileri kiracılarından tahsil edilen kira bedelinin yüzde 10'u köy tüzel kişiliklerine aktarılacak. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar çıkarmaya yetkili olacak.

Vakıflar ya da kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup üzerinde yapılaşma bulunan taşınmazların Hazineye ait başka taşınmazla trampa edilmesi yoluyla Hazineye adına tescil edilenler öncelikle büyükşehir, talep olmaması halinde ilgili belediye, diğer yerlerde ise o yerin belediyesine bedelsiz olarak devredilecek.

İdari para cezalarındaki zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı yılı izleyen yılbaşından itibaren Gelirler İdaresi Daire Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı aleyhine açılan davaların daha etkin savunulması amacıyla başkanlığın taşra teşkilatında avukat istihdamı için kadro ihdas edilecek. Merkezde bu görev, hukuk müşaviri tarafından yürütülecek.

Başkanlık, yürüttüğü önemli projelerde, proje süresi ile sınırlı olmak üzere sözleşmeli personel çalıştırabilecek.

GSM aracı kuruluşları vergi ödemeyecek

TBMM hesaplarını Sayıştay denetleyecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri denetledikleri odaların banka hesaplarına ulaşabilecek.

İstanbul'da 2009 yılı Mart ayında yapılan Dünya Su Forumu sekreteryasının tüzel kişiliği 31 Aralık 2011'de sona erecek. Sekreteryanın görev süresi bu ayın sonunda doluyor.

Serbest mali müşavirler belli koşullarda KİT'lerde yönetim kurulu üyeliği yapabilecek.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği birimi veya konu ile ilgili uzmanı bulunmayan işletmeler işyeri dışından iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alabilecek.

Futbol kulüplerinin de aralarında olduğu GSM aracı kuruluşları satışları üzerinden vergi ödemeyecek. Ana şirketin yüzde 15 oranında vergilendirilmesi ise sürecek.

Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilecek.

Hususi damgalı pasaportlar 6 aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde, hizmet damgalı pasaportlar ise 6 aydan az olmamak kaydıyla pasaport sahibinin görevinin müddetine göre İçişleri Bakanlığınca tespit edilecek süre için geçerli olmak üzere tanzim edilecek.

Elektronik pasaportlarda refakate kayıt işlemi yapılmayacak, bu pasaportlar temdit edilemeyecek ve müşterek e-pasaport düzenlenemeyecek.

Kanunlar ile verilen yetkiler çerçevesinde TOKİ'ye devri talep edilen taşınmazların, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde kalması halinde, bu taşınmazların TOKİ'ye devir talebi öncelikli olacak.

Yurtdışında sürekli veya geçici görevlendirilenler ile bunların eş ve çocuklarının tedavi yardımlarından yararlanması konusunda da düzenleme yapıldı.

Hurda kamyonların teslimi durumunda, vergi silinmesine ilişkin uygulamanın süresi uzatılacak ve kapsamı genişletilecek. Buna göre, 1985 model ve altı kamyonlar, 31 Aralık 2001 tarihine kadar il özel idarelerine teslimleri halinde bunların vergi borçları silinecek. Teslim edilecek kamyonlarla ilgili sınırlamalar da kaldırıldı.