Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasından vazgeçildi

TBMM Genel Kurulu’nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 5 maddesi kabul edildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Madenlerin ara ve uç ürün olarak işlenmesi için ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasına ilişkin olarak teklife Sanayi Komisyonu’nda eklenen düzenleme ise verilen ortak önerge ile tekliften çıkarıldı. Muhalefet partileri düzenlemeye çevreye vereceği zarar nedeniyle karşı çıkıyordu. 47 maddeden oluşan teklifin kabul edilen maddelerine göre; Maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak. Maden Kanunu’na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı %4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek. Ruhsatların süre uzatım taleplerinde ruhsat süresinin bitiş tarihinden en geç 12 ay öncesinde talepte bulunma şartı getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin talepleri reddedilerek ruhsatları süre sonunda iptal edilecek. Söz konusu saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak. Rödövans sözleşmesiyle çalışılan ruhsat sahalarında, devralanın kurulu işletme kapasitesi veya şerh edilen sözleşmedeki kapasiteyi aşmayacağı yönünde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri kapsamında alınan bütün izinler devredilen ruhsatlarda da aynen korunacak.

Çıkarılan madde ne getiriyor?

Teklifin “ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasını” öngören 6’ncı maddesi siyasi partilerin verdikleri önergelerle tekliften çıkarıldı. Çıkarılan maddeye göre; “Ruhsat ve hammadde üretim izni sahası içerisinde; jeolojik, hidrojeolojik, topoğrafik yapının uygun olmaması veya özel mülkiyet izinlerinin alınamaması ve benzeri nedenlerden dolayı ruhsat sahasının dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici tesislerin kurulması talep edilebilecek. Geçici tesislerin kurulacağı beyan edilen alternatif alanda yürürlükte bulunan maden ruhsatının faaliyetlerine engel olunmaması esas olacak. Talebin uygun bulunması halinde geçici tesis kurma izni verilecek. Ruhsat veya hammadde üretim izni sahası dışında geçici tesis kurulması uygun bulunan alanın izne tabi alan olması halinde, ilgili olduğu kanun hükümlerine göre gerekli izinlerin alınması zorunlu olacak. Alanda maden rezervinin olmadığının tespit edilmesi halinde bu alan yürürlükteki ruhsattan taksir edilerek, tesis sahibinin ruhsat veya hammadde üretim izni alanı ile alan sınırlaması aranmaksızın birleştirilecek. ”

Etiketler