21 °C

Efesanport, büyük gemilere de hizmet verecek

Genel yük, dökme kuru yük ve proje yüklerinde kapasiteyi artırmayı hedefleyen Efesanport, aynı anda daha fazla sayıda ve daha büyük gemilere hizmet verebilmek amacıyla mevcut iskelesini uzatmayı planlıyor.

Efesanport, büyük gemilere de hizmet verecek

Efesan Grup bünyesinde, 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren Efesanport, kapasiteyi artırmayı planlıyor. Genel yük, dökme kuru yük ve proje yüklerinde kapasiteyi artırmak istediklerini söyleyen Efesanport Liman İşletme Müdürü İlker Tuncer, aynı anda daha fazla sayıda ve daha büyük gemilere hizmet verebilmek için mevcut iskeleyi de uzatmayı planladıklarını kaydetti.

İskele yatırımı ile halihazırda 800 metre olan yanaşma yeri uzunluğunu yaklaşık iki kat artırarak, bin 500 metreye çıkarmayı planladıklarını anlatan Tuncer, “Böylece daha büyük gemilere hizmet verebileceğiz” dedi.

Efesanport’un açık yük kategorisinde yıllık 3 milyon ton genel yük, dökme ku­ru yük, proje yükü ve 300 bin adet araç elleçleme kapasitesi bulunduğu bilgi­sini veren İlker Tuncer, aynı anda al­tı genel kargo veya dört Ro-Ro gemisi­ne kadar hizmet verebildiklerini söyle­di.

Tuncer, ayrıca 50 bin DWT’ye kadar olan gemilerin; barınma ve tahmil-tah­liye hizmetleri amacıyla limana rahat­lıkla yanaşabildiğini belirtti.

Limanda gümrüklü ve çok katlı kapa­lı araç parkının da bulunduğunu kay­deden İlker Tuncer, “2018 yılında oto­motiv ithalatının yüzde 30’u limanımız üzerinden yapıldı. Mevcut 77 bin met­rekarelik 4 bin 500 araç kapasiteli güm­rüklü çok katlı kapalı araç parkına ek olarak, 130 bin metrekare büyüklüğün­de gümrüklü çok katlı ikinci kapalı araç parkının tamamlanmasının ardından aynı anda 11 bin araç stoklama kapasi­tesine ulaşacağız. Bu yatırımla yılda 450 bin araca hizmet verebileceğiz” diye ko­nuştu. Tuncer, bu yatırım ile birlikte ay­nı anda daha fazla müşteriye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmeyi hedefle­diklerini sözlerine ekledi.

“Pazara erişim açısından avantajlı konumdayız”

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1’inci Kısım’da yer alan Efesanport’un müş­terilerine limancılık, depolama ve lojis­tik hizmetleri sunduğunu belirten İlker Tuncer, limanda büyük ölçekli sanayi ve ticari kuruluşlara hizmet verdikleri­ni söyledi.

Ana arterlere olan yakınlığı sayesinde ulaşım açısından avantajlı ve tercih edilen bir konumda olduklarını ifade eden Tuncer, “Liman, D-100 (E-5) Karayolu’na 1 kilometre, TEM Otoyo­lu’na 2 kilometre uzaklıkta konumlan­mış durumda. Ayrıca ülke sanayisi ve ticaretinin kalbi konumundaki İstan­bul’a 55 kilometre, Kocaeli’ye 40 kilo­metre uzaklıkta yer alıyor. Efesanport, bu yönü ile pazara erişim ve lojistik im­kanlar açısından avantaj sağlıyor” diye konuştu.

Müşterilerine 155 bin metrekarelik li­man sahasında genel yük, kuru dökme yük, proje yükleri elleçleme ile birlik­te otomobil tahmil/tahliye ve depola­ma hizmetleri de verdiklerini anlatan Tuncer, “Genel ve dökme yüklerde, özel­likle demir çelik yükleri elleçlemelerin­de uzmanlaştık. Limanda, farklı yükler ile liman yük elleçlemelerinde çeşitlili­ği sağlarken, temiz yük politikasıyla da bir diğer ihtisas alanı olan Ro-Ro yük­lerinin kontaminasyona uğramadan el­leçlemesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

İlker Tuncer, öte yandan liman saha­sında kullandıkları modern vinçler ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunar­ken, doğanın korunması için de bulun­dukları bölgede emisyon oranını azaltan önlemler aldıklarını vurguladı.

Bu doğ­rultuda tahmil tahliye operasyonlarında kullanılmak üzere tamamı özmal olan ve elektrikle çalışan 6 adet elektrikli li­man vinci yatırımı yaptıklarını söyleyen Tuncer, ayrıca liman sahasında vinçle­rin kesintisiz çalışmalarını sağlamak amacıyla 2019 yılı başında trafo merke­zi yatırımını tamamladıklarını bildirdi.

Efesanport’un ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerine sahip olduğunu, ‘yeşil liman’ olma yolunda da ilerledik­lerini ifade eden Tuncer, “Liman, bu sü­reçte liman faaliyetlerini iyileştirmeye yönelik yatırımlar yapmaya ve yeşil li­man süreci için geliştirme çalışmaları­na devam ediyor” dedi.

“Yeşil Liman Sertifikası’nı yıl sonuna kadar almayı planlıyoruz”

Yeşil Liman-Eko Liman Projesi’ne de değinen İlker Tuncer, şöyle devam et­ti: “Söz konusu proje ile Türkiye’deki li­man işletmelerinin, çevreye ve iş sağlı­ğına olan duyarlılıklarının en üst düzeye çıkarılması ve standart hale getirilmesi, liman kalite yönetim sisteminin geliş­tirilerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda Efesanport, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgelerini aldı. Böylece Yeşil Liman Projesi için başvuru sürecine başladı."

Entegre Yönetim Sistemi’nin ise liman çalışanlarının kalite, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği politikası ve aynı zamanda operasyonel risk ve fırsatlar, izleme ve ölçme süreçleri ve operasyon standar­dizasyonu hakkında daha da bilinçlen­mesini sağladığını ifade eden Tuncer, bu proje ile müşteri geri bildirimlerinin tüm süreçlerde değerlendirilmesi ve da­ha müşteri odaklı süreçler oluşturulma­sının amaçlandığını belirtti.

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizci­lik Bakanlığı, Deniz Ticareti Genel Mü­dürlüğü (DTGM) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında 2014 yılında imzalanan protokol çerçevesinde baş­lanan ‘Yeşil Liman/Eko Liman’ projesi­nin, liman süreçlerini ve müşteri mem­nuniyetini olumlu yönde etkileyeceği­nin öngörüldüğünü aktaran Tuncer; bu projenin gönüllülük esasına dayandı­ğını söyledi.

Tuncer, “Söz konusu proje ile hem TSE hem de bakanlık tarafın­dan istenilen kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik prosedürlerin yerine getirilme­si isteniyor. Efesanport, bu konudaki ça­lışmalarını tamamlamak üzere. Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin denetimi­ni başarılı bir şekilde tamamladık ve bu yıl sonuna kadar Yeşil Liman Sertifika­sı’nı almayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Efesanport’un sürdürülebilirlik ve yeşil liman sürecine gönüllü olarak katılmak ve Türkiye’nin yeni limancılık anlayışına dâhil olmak istediğini dile ge­tiren Tuncer, “Bu standart ile limanla­rında çevre, kalite, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında önemli gelişmeler kaydede­deceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Ayrıca daha etkin hizmet vermek amacıyla teknolojik gelişmelere de odaklandıklarını ve bu konuda yaptıkla­rı yatırımlarla operasyonlarını sürdür­düklerini ileten İlker Tuncer, “Bilgi tek­nolojileri yatırımları ile teknolojiyi ope­rasyon süreçlerine entegre ediyoruz. Tüm tahmil tahliye, depolama, lojistik ve kantar faaliyet bilgilerini Liman Oto­masyon Programı sayesinde kayıt altın­da tutuyoruz. Bu yatırım ile Efesanport, müşterilerini düzenli olarak otomatik raporlarla bilgilendirirken, doğru bilgi akışıyla operasyonel şeffaflık sağlıyor” açıklamasını yaptı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap