Düzenleme

(Regulation) Geniş olarak, devlet ta­rafından konulan kurallar şeklinde ta­nımlanan düzenlemeler, özellikle özel sektördeki bireyler ve teşebbüslerin ekonomideki davranışını değiştirilme­sini amaçlayan cezaların kullanımıyla desteklenmiştir. Düzenlemelerde, çe­şitli düzenleyici araçlar veya hedefler mevcuttur. Bu araçlar ve hedefler ara­sında, fiyatlar, üretim, getiri oranının belirlenmesi ve standartlar yer almak­tadır. “Deregülasyon” ise, teşebbüsler veya bireyler üzerindeki düzenleyici hükümlerin gevşetilmesini veya orta­dan kaldırılmasını ifade eder.