Fonksiyonel Bütünleşme

(Functional integration) Fonksiyonel bütünleşme hareketi 19. yüzyılda Ulus­lararası Telgraf Birliği ve 1874’te Dünya Posta Birliği ile başlamıştır. Birinci Dün­ya Savaşı’ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti, İkinci Dünya Savaşı’nda fonk­siyonunu kaybetmiştir. Milletler Cemi­yeti sisteminden yalnız Uluslararası Ça­lışma Örgütü varlığını sürdürebilmiştir. 1945’te kurulan Birleşmiş Milletler, eko­nomik ve sosyal alanda kendisine bağlı kurum ve kuruluşları faaliyete geçirmiş­tir. 50’li yıllarda fonksiyonel bütünleşme özellikle Avrupa kıtasında önem kazan­mış, bu kıtadaki ülkeler ekonomik ve si­yasal bütünleşmeyi amaçlamışlardır.