Kamu Hukuku Tüzel Kişisi

(Public law legal person) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanı­larak kurulan tüzel kişiliktir. Kamu tü­zel kişiliğinin işleyişi, kamu yararı esa­sından hareketle kanunla düzenlenir. Kamu hizmeti vermek amacıyla kuru­lan, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları kamu tüzel kişileri arasındadır. Kamu tüzel kişilerinin ekonomik faaliyetlerinin rekabet hukuku kapsamında teşebbüs veya teşebbüs birliği faaliyeti olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ise bu faaliyetlerin idarenin özel hukuk ta­sarrufları olarak ele alınıp alınmadığı­na göre değişmektedir.