Kamu Mâliyesi

(Public finance) İktisadın bu alt bilim dalı, devletin harcama ve gelirlerinin bütçelendirilmesini ve bunların et­kinlikleri ile bu etkinliklerin farklı fi­nansman biçimlerini inceler. Devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu tüzel kişilikleri, görevlerini yerine getirmek için harcama yapmak ve bu harcamala­rı kamu gelirleri ile karşılamak zorun­dadır. Kamu maliyesi bu harcamaların nasıl bir yöntemle dağıtılacağı ve kul­lanılacağı, gelirlerin hangi ilkelere göre kimlerden ve nasıl toplanacağı konula­rını araştırır, analiz eder ve uygulamaya yönelik politikalar üretir.