Kamu Yararı

(Public interest) Kamu yararı toplum­da, genel ve ortak çıkarların nasıl be­lirleneceği, bu çıkarların hangi amaç ve yöntemlerle gerçekleştirileceği, temel hakların hangi durumlarda kısıtlana­bileceği gibi hususlar söz konusu oldu­ğunda göz önüne alınan bir kavramdır. Bu kavram, bir faaliyetin kamu huku­kuna uygunluğunu belirlemekte kanun uygulayıcıları tarafından bir ölçüt ola­rak kullanılabilmektedir. Rekabet hukukunda da kamu yararı ve kamu dü­zeninin korunması amaçları ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte, genel ekonomik menfaatlere hizmet etmekle görevlendirilmiş teşebbüslerin bu gö­revlerini yerine getirmelerinin rekabet kurallarıyla çatışmaması gerektiği, re­kabet hukukunun genel gerekçeleri ara­sında sayılmaktadır.