Kamulaştırma

(Expropriation) Kamu yararının ge­rektirdiği durumlarda gayrimenkullerin mülkiyetinin Anayasa ve yasalarda­ki kurallara uyularak kamu mülkiyetine geçirilmesi ya da bunlar üzerinde idari irtifaklar kurulması demektir. Bu işle­me eskiden “istimlak” denirdi. Kamu­laştırma bedelinin hesaplanma tarz ve yöntemleri kanunla belirlenir. Devlet kamulaştırma bedelinin tespitinde ver­gi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini, yapı maliyet hesaplarını ve diğer objektif ölçüleri dikkate alır. Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçi­ye ait olanlarının bedeli mutlaka peşin ödenir. Kamu yararı gereği bir özel te­şebbüsün kamulaştırılmasına “devlet­leştirme” adı verilir. Yabancı sermayeli kuruluşun devletleştirilmesi ise “milli­leştirme” olarak adlandırılır.