Kapitalizm

(Capitalism) Kapitalizm insan veya doğa yapısı sermayenin özel mülkiyet altında bulunduğu ve kişisel kazanç için kullanıldığı bir ekonomik örgütlenme biçimidir. Kapitalizmin başlıca unsur­ları özel mülkiyet, mülkiyetin verasetle el değiştirmesi, rekabet ve kâr güdüsü­dür. Özel mülkiyet kapitalist ekonomi­lerin en önemli temel kurumlarındandır. Özel mülkiyet, mal sahibine, sahibi olduğu mallar üzerinde tam bir denet­leme ve kullanma yetkisi verilmesidir. Veraset kurumu kapitalizmin önemli temel taşlarından biridir. Özel girişim özgürlüğü ise kapitalizmin işleyişinde itici güç görevini görür. Girişimcinin görevi belirli mal ve hizmetlerin üre­tilip piyasaya arz edilmesi için gerekli nitelik ve nicelikteki üretim araçları­nın bir araya getirilmesi ve eşgüdüm içinde çalışmalarının sağlanmasıdır. Rekabet yoluyla fiyatın belirlenmesi de kapitalizmin işleyişinde önemli bir role sahiptir. Kapitalist ekonomiler­de rekabetin en önemli görevlerinden biri mal üretiminde yüksek verimlilik sağlamak ve ulaşılan bu verimlilik dü­zeyini korumak ve geliştirmektir. Kâr güdüsü, kapitalist ekonomilerin önemli bir unsurudur. Kâr güdüsünün, girişim­ciyi üretim araçlarını en verimli üretim süreçlerinde kullanmak üzere harekete geçirmesi beklenir.