Kara Para Analizi

(Money laundering analysis) Karapara aklama ve terörün finansmanı ile il­gili risk değerlendirme sürecinin “ana­liz” aşamasıdır. Belirlenen risklerin mahiyetini, kaynaklarını, gerçekleşme ihtimalini ve doğuracağı sonuçları bü­tüncül bir yaklaşımla kavramayı içeren bu aşamada, her bir riskin boyut ve cid­diyeti tespit edilir.

Toplanan verilerin istatistik ve analitik yöntemlerle işlenmesi suretiyle nite­likli mali istihbarat elde etmeye yöne­lik çalışmalar da analiz kapsamındadır. Kara para aklama ve terörün finansma­nı ile mücadele kapsamında uygulanan risk değerleme süreci, alınacak önlem­lerin aciliyetini belirler. Başlıca kara para riskleri, derhal önlenmesi gereken yüksek risk, mümkün olan en kısa sü­rede önlenecek veya derecesine göre yönetilecek orta risk ve gözetim altına alınacak düşük risk olarak üç ayrı grup­ta ele alınmaktadır.