Ekonomi Terimleri

Farklılaştırılmış Fiyatlar

(Differentiated prices) Tüketici rantı­nın azaltılması için başvurulan bir uy­gulamadır. Tam rekabet şartlarının egemen olduğu bir piyasada tek bir fi­yatın varlığı tüketici rantını ortaya çı­karır. Belirli bir mal veya hizmet için tek

FAS

(Free alongside ship) Malların geminin yanında teslim edilmesini tanımlayan bir kısaltmadır. Bu teslim yönteminde teslimden sonra ortaya çıkacak her tür­lü hasar, kayıp ve harcamalar alıcının sorumluluğundadır.

FATF

Bkz. Mali Eylem Görev Gücü.

Fayda

(Utility) Bir mal veya hizmetin insan ihtiyacını giderme özelliğidir. Bir ihti­yacın tatmini bahis konusu olduğu için, faydacılık akımını savunanlar ihtiyacı gideren mal ve hizmetler arasında sağ­lık ve ahlâk yönünden bir ayrım göze

Faydacılık

(Utilitarianism) Bireyler için faydalı olanın etik açıdan da doğru olduğunu, bireylerin faydalarını azami düzeye çıkarırken sosyal faydanın da azamile- şeceğini savunan felsefe akımıdır. Bu akımda sosyal faydanın en üst düzeye ancak

Faydalı Model

(Utility model) Sanayiye uygulanabi­lir nitelikteki yeni buluşları korumak için verilen bir belgedir. Bu belgenin alınması, patente (buluş belgesi) göre zaman ve maliyet açısından daha avan­tajlı olduğu için bazı kişi ve kurumlar ta

Fayda-Maliyet Analizi

(Cost-benefit analysis) Fayda-maliyet analizi yatırım projelerinin değerlen­dirilmesinde ve karşılaştırılmasında kullanılır. Analiz, faydaların ve maliyet­lerin, tanımlanmasını, sayısallaştırıl­masını ve değerlendirilmesini gerekti­

Fazla Çalışma

(Overtime) İşçinin haftalık normal iş süresinin üstünde yaptığı çalışmadır. Fazla mesai de denen bu uygulamada işçinin saat ücreti zamlı olarak öden­mektedir. Yasada belirtilen zam oranla­rını toplu sözleşmelerle artırma imkânı da v

Fazla Üretim

(Overproduction) Marksist termino­lojide kapitalist işverenlerin ellerinde satamadıkları mal stoklarının biriktiği durumlar için kullanılan bir terimdir. Bu kavram için “aşırı üretim” terimi de kullanılır. Yapılan analizde işçilerin

FCA

(Free Carrier) Satıcının malların güm­rük işlerini tamamlayarak, malları be­lirli tarihte ve yerde ilk taşıyıcıya teslim ettiği yöntemdir. Satıcı malı devrettiği anda her türlü hasar, kayıp ve giderler alıcının sorumluluğundadır.

Feminist İktisat

(Feminist économies) Feminist iktisat­la ilgili ilk eser 19. yüzyılın sonlarında Women and Economies adı ile Charlot­te Perkins Gilman tarafından yazılmış­tır. Feminizmin 60’lı yıllarda yaygın­laşması sırasında ekonomik talepler de

Feodalizm

(Feudalism) En yaygın şekli ile Orta­çağ Avrupası’nda görülen bir siyasal, ekonomik ve askeri bir örgütlenmedir. Roma İmparatorluğu’nun dağılmasın­dan sonra Avrupa’da merkeziyetçi siya­sal düzen, yerini irili ufaklı çok sayıda feoda

Fersude Para

(Torn money, ragged money) Eskimiş ve kullanılamayacak duruma gelmiş paraya denir.

Fırsat Eşitliği

(Equal opportunity) Bir ülkedeki eği­tim, iş, işte yükselme gibi her türlü im­kânlardan her bireyin eşit yararlanma hakkına sahip olmasıdır.

Fırsat Maliyeti

Bkz. Alternatif maliyet

Fırsat Pencereleri Hipotezi

(Opportunity windows hypothesis) Ekonomilerin ve teknolojinin hızlı değiştiği dönemlerde ekonominin ye­niden yapılanması gereğinin gelişen ülkeler için bir çıkış yolu olduğunun savunulduğu görüştür. C. Perez, C Free­man ve L. Soete

Fibabanka

Hüsnü Özyeğin’in ortağı bulunduğu Fiba Grup tarafından Portekiz sermaye­li Millenium Bank’ın 2010 yılında satın alınmasından sonra kurulmuştur. Özel mevduat bankası Fibabanka’nın 66 şu­besinde toplam 1566 çalış

Fikri Mülkiyet Hakları

(Intellectual property rights) Fikir ve sanat eserleri, patent, faydalı model, tasarım, marka, entegre devre topoğrafyaları gibi fikri mülkiyetin konusunu oluşturan unsurlar üzerindeki mutlak nitelikli haklardır. Fikri mülkiyet hakk

Fiktif Kar

(Fictitious profit) Enflasyon dönem­lerinde, özellikle geçmiş yıllarda ya­pılan bazı gider türleri aynı satın alma gücüne sahip para birimleri cinsinden ölçülemediğinden, hesaplara yansıtılamayan giderler nedeniyle işletmenin gerçek

Finansal Bulaşıcılık

(Financial contagion) Ülkelerin birin­de veya birkaçında ortaya çıkan eko­nomik sorunlardan sonra uluslararası yatırımcılar, sorunlu ülkelerle aynı grupta olduğu düşünülen ancak ekono­misi sağlam ülkelerdeki paralarını da çekebilir. Ba