Ekonomi Terimleri

Finansal Derinleşme

(Financial deepening) Toplumun her kesimine daha geniş finansal hizmet seçenekleri sunulmasını tanımlayan bir terimdir. Finansal enstrümanların sayısının çoğalması da derinleşme kap­samında kabul edilir. Finansal varlıkla­rın ve par

Finansal Eğitim

(Financial education) Finansal ve eko­nomik konularda farkındalığın artması ve bireylerin daha bilgili ve bilinçli ya­tırımlar yapması için kamu otoriteleri­nin ve sivil toplum kuruluşlarının aldığı önlemlerin toplamıdır.

Finansal Hizmetler Anketi (FHA)

(Financial Services Survey - FSS) Fi­nansal Hizmetler Anketi’nde (FHA) finansal kurum ve kuruluşların yöneti­cilerinin geçmişe ilişkin değerlendirme­lerini ve geleceğe yönelik beklentilerin öğrenilmesi ve bunlardan sektördeki ge­liş

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE)

(Financial Services Confidence In­dex: FSCI) Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), TCMB tarafından yapılan Finansal Hizmetler Anketi so­nuçlarından üretilmektedir. Finansal Hizmetler Anketi’nin (FHA) amacı, Türkiye’deki finansal

Finansal İstikrar

(Financial stability) Finansal piyasa­larda, bu piyasalarda faaliyet gösteren kurumlarda ve ödeme sistemlerindeki istikrarı ve şoklara karşı dayanıklılığı ifade etmektedir. Bu alanlardaki istik­rar genelde finansal sistemin sağlıklı

Finansal İstikrar Ve Kalkınma Komitesi (FİKKO)

(Financial Stability and Development Committee) 2011 yılında oluşturulan Finansal İstikrar Komitesi 18 Ocak 2019’da Resmi Gazete’de yayınlanan torba kanunla kaldırılmış ve Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİK- KO) kurulmuştur

Finansal Kiralama

Bkz. Leasing

Finansal Okuryazarlık

(Financial literacy) Bir bireyin kişisel bütçesini yönetme sürecinde etkin ve bilinçli kararlar alabilmesini sağlayan temel finansal bilgiye sahip olmasıdır.

Finans Hesabı

Bkz. Ödemeler dengesi

Finansman Bonosu

(Commercial paper) Şirketler tarafın­dan çıkarılır ve özel sektör tahvilleri­ne göre daha kısa vadelidir. Çıkarılan finansman bonoları satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe yeni fi­nansman bonosu çıkarılamaz.

Fire

(Wastage, shrinkage) 1- Malların sak­lanması veya taşınması sırasında, kuru­ma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilme veya ağırlık kaybı­dır. 2- Üretim sürecinde kullanılan ham­maddelerin teknik özellikleri ve kullan

Firma Arz Eğrisi

(Supply curve offirm) Tam rekabet pi­yasasında üretim yapan bir işletmenin marjinal maliyet eğrisinin, kısa dönem­de ortalama değişir maliyet eğrisinin, uzun dönemde ise ortalama maliyet eğrisinin en azının üstünde kalan kıs­mıdır.

Firma Dengesi

(Equilibrium of firm) Firma dengesi, firmanın marjinal maliyeti ile marji­nal hasılatının birbirine eşit olduğu noktada ortaya çıkar. Üretim faaliyeti sırasında firmalar kârlarını maksimize etmek isterler. Kârı maksimize etmek için

Firma Faktör Talep Eğrisi

(Firm’s factor demand curve) Bir fir­manın faktör talep miktarını belirleyen ve söz konusu faktörden satın almayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gös­teren eğridir. Bu eğri çizilirken faktö­rün fiyatı dışındaki diğer tüm değişke

Fisher Denklemi

(Fisher equation) Irving Fisher’in 1911’de açıkladığı bu denklem miktar teorisine yeni bir yorum getirmiştir. Denklem, ödeme araçlarının hacmi ve el değiştirme hızı ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi gösterir. Denklem şöyledir:

<

Fiyat

(Price) Bir ürün ya da hizmetin elde edilmesi için karşılık olarak verilen para veya herhangi bir ürün veya hiz­mettir. Fiyat konusundaki bilgilerin an­lamlı olabilmesi için, hangi tür mal veya hizmet için, nerede ve ne zaman derlen

Fiyat Adımı

(Price increments) Fiyat adımı, her hisse senedi fiyatı için bir defada ger­çekleşebilecek en küçük fiyat değişi­midir. Hisse senetlerinin fiyat adımla­rı, baz fiyatlarına göre belirlenir. Emir girilirken bu fiyat adımlarına uyulmas

Fiyat Anlaşması

(Price fixing agreement) Piyasa gücü oluşturmak amacıyla iki veya daha fazla üreticinin aralarında önceden belirle­nen bir fiyattan satış yapmak için anlaş­malarıdır. Rekabeti engelleyen ve tüke­ticilerin satın aldıkları mal ve hizm

Fiyat Aralığı

(Price band, dealer’s spread) Menkul değerler borsasında hisse senedinin bir seansta belirlenen en alt ve en üst fiyat düzeyleridir.

Fiyat Denetimi

(Price control) Fiyatlar genel düzeyinin büyük oranda ve sürekli olarak yüksel­mesinin ekonomi yönetimi tarafından önlenmesi için belirli mallarda fiyat artışlarının sınırlandırılması veya fiyat dondurulması biçiminde uygulanan bir gel