Katma Değer Vergisi (KDV)

(Value Added Tax: VAT) Bu vergi, ver­giye tabi bir mal ve hizmetin üretimi­nin her aşamasında malın satış değeri ile üretimi için kullanılan mal ve hiz­metlerin değeri arasındaki farka yani o aşamada kullanılan katma değere uygu­lanır. KDV çok aşamalı ve genel bir satış vergisidir. KDV ilk kez Fransa’da 1954 yılından itibaren uygulanmıştır. Tür­kiye’de KDV ile ilgili yasa 2 Kasım 1984 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlana­rak kesinleşmiş, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren KDVuygulaması başlamıştır. 1990 sonrasında alışveriş merkezleri­nin, kredi kartlarının ve yazar kasaların yaygınlaşması KDV tahsilatını hızla ar­tırmıştır. Bu verginin uygulanması ka­yıt dışı ekonomik faaliyeti de azaltmış­tır. KDV, en çok vergi tahsilatı yapılan vergilerden biridir.

Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal teslimleri ve hizmetler, işlemler ile her türlü mal ve hizmet ithalatı kat­ma değer vergisine tabidir. Uygulanan oran, mal gruplarına göre farklılık gös­termektedir.