Kennedy Görüşmeleri

(Kennedy Round) Gümrük tarife indi­rimlerinin tek tek madde temelinde de­ğil, tümü üzerinden yapılması yöntemi­nin benimsendiği, Gümrük ve Tarifeler Genel Antlaşması çerçevesinde 1964­1967 döneminde özellikle Amerika Bir­leşik Devletleri ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında tarife pazarlığının yoğun olarak yer aldığı ve dampinge kar­şı verginin benimsendiği görüşmelerdir.