2 KALEM ALKOL TEMİNİ

.

 

2 KALEM ALKOL TEMİNİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

2 KALEM ALKOL TEMİNİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1581779
 
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
b) Adresi : İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 34080 CERRAHPAŞA FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124143000 - 2124143010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2 KALEM ALKOL TEMİNİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Dahili Bilimler / Radyoloji Anabilim Dalı'nın ihtiyacı olan 2 KALEM ALKOL TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Mal Süreç Yöneticiliği - Kit Kimyasal Deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip malzemelerin tamamı 31.12.2024 tarihine kadar malzeme ve sarf maddelerin teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişinden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde kit kimyasal deposuna teslimatı gerçekleştirmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren başlar.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.01.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü/ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı Gider İdaresi Süreç Yöneticiliği H Blok Prefabrik Bina 2. Kat Fatih/İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1) 1 nolu kalem için; İstekli firma T.C. Tütün mamulleri ve Alkollü içecekler piyasası düzenleme kurulu (TAPDK) tarafından firma adına düzenlenmiş dağıtım yetki belgesini veya İthalatçı firma tarafından verilen satmaya yetkili bayi belgesini İhale Komisyonuna vermelidir.
2) 2 nolu kalem için;
a) İstekliler ithal ürün için Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu ( TAPDK ) İthalat Uygunluk Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı belgesini ihale Komisyonuna vermelidir.
b) İstekliler yerli ürün için İmalat Üretim Belgesi ve TAPDK Dağıtım Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisini İhale Komisyonuna vermelidir.
c) İstekli firma tehlikeli kimyasalların Türkçe Ürün Güvenlik Bilgi Formlarını İhale Komisyonuna sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler; İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere 1 nolu kalem için en az 1 adet 10 LT (veya 2 adet 5 LT), 2 nolu kalem için en az 5 Litre numuneyi ihale sonrası 3 (Üç) iş günü içerisinde teslim tutanağıyla idareye teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir. DETAYLAR TEKNİK ŞARTNAMEDEDİR.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01959680