2024 BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR ÜRÜNLERİ,YAZICI, YAZICI YAN ÜRÜNLERİ,UPS VE AKÜ GRUPLARI,KLİMA VE ALARM SİSTEMLERİ, ELEKTRONİK MALZEME DESTEK VE BAKIM HİZMETİ ALIMI

.

2024 YILI BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR YAN ÜRÜNLERİ, YAZICI, YAZICI YAN ÜRÜNLERİ, UPS VE AKÜ GRUPLARI, KLİMA VE ALARM SİSTEMLERİ, ELEKTRONİK MALZEME DESTEK VE BAKIM HİZMETİ ALIMI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ


2024 YILI BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR YAN ÜRÜNLERİ, YAZICI, YAZICI YAN ÜRÜNLERİ, UPS VE AKÜ GRUPLARI, KLİMA VE ALARM SİSTEMLERİ, ELEKTRONİK MALZEME DESTEK VE BAKIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2024/43321
1-İdarenin
a) Adı:  ATAŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4/A Batıataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası: 2165705000 - 2166870797
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                :                https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: 2024 YILI BİLGİSAYAR, BİLGİSAYAR YAN ÜRÜNLERİ, YAZICI, YAZICI YAN ÜRÜNLERİ, UPS VE AKÜ GRUPLARI, KLİMA VE ALARM SİSTEMLERİ, ELEKTRONİK MALZEME DESTEK VE BAKIM HİZMETİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 23 (YirmiÜç) Kalem Bilgisayar, Bilgisayar Yan Ürünleri, Yazıcı, Yazıcı Yan Ürünleri, Ups ve Akü Grupları, Klima ve Alarm Sistemleri, Elektronik Malzeme Destek ve Bakım Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ataşehir Belediye Başkanlığı Merkez Bina Ve Ek Hizmet Birimleri.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 10(On) aydır
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 09.02.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Ataşehir Belediye Başkanlığı - İhale Komisyonu Toplantı Odası (Kat :7)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Kamu Bilişim Yetki Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde yapılmış;Her türlü Bilgisayar Sistemleri Bakımları, Ups Sistemleri Bakımları, Elektronik Malzeme Bakımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

 

#ilangovtr Basın No ILN01967859