KAHVE SATIŞ ÜNİTELERİ YAPIMI, KURULUMU, TEFRİŞİ VE İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI

.


T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE İLANI
KAHVE SATIŞ ÜNİTELERİ YAPIMI, KURULUMU, TEFRİŞİ VE İŞLETME HAKKININ KİRALANMASIİstanbul İli, Ümraniye İlçesi sınırları içerisinde, Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan 3 farklı alandaki kahve satış üniteleri yapımı, kurulumu, tefrişi ve işletme hakkının kiralanması ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.
         
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 22/01/2024 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi : Belediyemiz mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan 3 farklı alandaki kahve satış üniteleri yapımı, kurulumu, tefrişi ve işletme hakkının 3(üç) yıl süre ile kiralanması
Tahmin edilen bedel: 75.000,00 TL/AY+KDV, 3 yıllık toplam asgari bedel 2.700.000,00 TL+KDV
Geçici teminat: Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli: 1.000,00 TL
İhale Gün ve saati: 23/01/2024 - 10:00
İhalenin yapılacağı yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı

          İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.                                                                                 
Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi, a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz. a10) Ciro; Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; ihale ilan tarihinden bir önceki yıl brüt cironun en az 2.700.000,00 TL/YIL olduğunu tevsik eden belge (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin şartları sağlaması yeterlidir.) (İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler.). Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. a11) Bilanço veya eşdeğer belgeler; Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; 2022 yılını gösterecek bilanço veya eşdeğer belgelerde, ı) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), ıı) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), ııı) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Ayrıca İsteklilerin Ödenmiş Sermayelerinin en az 25.000.000.-TL (yirmibeşmilyon Türk Lirası) olduğuna dair satır eklenmiş olması zorunludur. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. a12) Son 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde ihale ile yapılmış, kahve satış yeri, restoran veya kafeterya kiralaması işlerinden herhangi birine ait sözleşmenin idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği.

Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.b10) Ciro; Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; ihale ilan tarihinden bir önceki yıl brüt cironun en az 2.700.000,00 TL/YIL olduğunu tevsik eden belge (Ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin şartları sağlaması yeterlidir.) (İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler.) Ortak girişim olması halinde ortaklardan her hangi birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir. b11) Bilanço veya eşdeğer belgeler; Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesinden onaylı; 2022 yılını gösterecek bilanço veya eşdeğer belgelerde, ı) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), ıı) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), ııı) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Ayrıca İsteklilerin Ödenmiş Sermayelerinin en az 25.000.000.-TL (yirmibeşmilyon Türk Lirası) olduğuna dair satır eklenmiş olması zorunludur.
b12) Son 5 yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşu bünyesinde ihale ile yapılmış, kahve satış yeri, restoran veya kafeterya kiralaması işlerinden herhangi birine ait sözleşmenin idareden aslı gibidir yapılmış veya noter onaylı sözleşme örneği.

 

  1. Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından İhaleye Katılabilmek İçin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.


İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
               
Duyurulur.

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01964597