KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

.

T.C.
ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İHALE İLANI
KARIŞIK AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI YAPILACAKTIR

İlçemiz sınırları içerisinde geri dönüştürülmesi için toplanan ambalaj atıklarının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı binası 2. kat Encümen Salonunda, Belediye Encümenince satışı yapılacaktır.
         
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 25/12/2023 mesai bitimine kadar 9. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve İhale Katılım Belgesini alması ve teklif zarfını İdare’ye teslim etmesi gerekmektedir.

İşin nevi: Karışık Ambalaj Atıklarının Satışı                     
İşin süresi : 30 gün
Tahmin edilen bedel: Kilogram bedeli, 1,130 TL, 5.000 Ton 5.650.000,00 TL
Geçici teminat : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz.
Şartname Bedeli : 1.000,00 TL
İhale Gün ve saati : 26/12/2023 - 10:00
İhalenin yapılacağı yer: Ümraniye Belediye Başkanlığı
 
İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.                                                                                 
  1. Gerçek Kişilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, a3)İmza beyannamesi, a4)Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, a6) İkametgâh belgesi, a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) İhale katılım belgesi,     a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, a10) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve ekleri a11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)
  2. Tüzel Kişilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu, b3) İmza sirküleri, b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) İhale katılım belgesi, b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve ekleri b11)İsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.)
İhaleyi kazanan firma ihale bedelini, sözleşme imzalanmadan önce, Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödeyecektir. Yasal süreler içerisinde ihale bedelinin ödenmemesi ve sözleşme imzalanmaması durumunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile bu kanuna göre çıkarılan tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelge hükümleri uygulanır.

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.
Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
               
Duyurulur.

 

#ilangovtr Basın No ILN01948982