SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Sancaktepe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Atatürk Mahallesi, Yüce Sokak No:24 adresinde, Mehmet Akif Ersoy parkında yer alan yaklaşık 15 m² büfe,2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi ile ihale şartnamesi çerçevesinde 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.
2 - İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ
İhale ile ilgili Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale şartnamesini 2.500,00 TL karşılığında satın alması zorunludur.
3 - KİRALAMA İHALESİNİN
a) Yapılacağı Yer: Sancaktepe Belediyesi Encümen Odası
b) İhale Tarihi: 25.01.2024 - Saati: 10:30
c) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4-TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
a) Aylık Kira Bedeli: 6.000,00-TL+KDV
b) Üç yıllık Tahmini Bedel Miktarı: 216.000,00-TL+KDV
c) Geçici Teminat Miktar: 6.480,00-TL (Üç yıllık Kira Bedelinin %3’ü)
5 - İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- Noter tasdikli imza beyannamesi, Nüfus kayıt örneği, İkametgâh belgesi ile tebligat için adres beyanı
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge,
3- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
4- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
5- İdare ve istekliler tarafından onaylı “Şartname”.
6- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge
7- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
5- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
6- İdare ve istekliler tarafından onaylı  “Şartname”.
7- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) alınan belge
8- İlan tarihinden sonra Sancaktepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi.
9- Tebligat için adres beyanı,
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
7. TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
İstekliler tekliflerini en son 24.01.2024 tarihinde saat 15:00’a kadar Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.  İLAN OLUNUR

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01966362