SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK GSM KABİNET YERLERİ

.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALIK GSM KABİNET YERLERİ

1- Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda olup, aşağıda adresi, nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen 3 adet elektronik haberleşme istasyonu (GSM Kabinet ) yeri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile İhale Şartnamesi çerçevesinde Abdurrahmangazi Mah. Enderun Cad. No: 2 Sancaktepe / İSTANBUL” adresindeki Sancaktepe Belediyesi Encümen Salonunda belirtilen tarih ve saatlerde teşekkül edecek Komisyon huzurunda gerçekleştirilecek 3 ayrı ihale ile 3 (üç)  yıllığına kiraya  verilecektir.

Sıra No Kiraya Verilen Yer Adresi Yıllık Kira Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 1 Nolu GSM Yeri 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı,
Abdurrahmangazi Mahallesi Hızırbey Caddesi No: 22 Sancaktepe /İST.
95.250,00 ₺ 285.750,00 ₺ 8.572,50 ₺ 04.01.2024 10:30
2 2 Nolu GSM Yeri 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı,
Abdurrahmangazi Mahallesi Hızırbey Caddesi No: 22 Sancaktepe /İST.
95.250,00 ₺ 285.750,00 ₺ 8.572,50 ₺ 04.01.2024 10:40
3 3 Nolu GSM Yeri 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitler Parkı,
Abdurrahmangazi Mahallesi Hızırbey Caddesi No: 22 Sancaktepe /İST.
95.250,00 ₺ 285.750,00 ₺ 8.572,50 ₺ 04.01.2024 10:50

2. İHALE ŞARTNAMESİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhale ile ilgili şartname Sancaktepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilecek olup ihaleye katılmak için 5.000,00-TL karşılığında satın alınacaktır. Herhangi bir sebepten dolayı ihalenin iptal edilmesi halinde şartname bedelinin iadesi yapılmaz.
3- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
2886 sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83 ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile İhaleye giremezler. Bu yasayı saymayarak girenler İhaleye girmiş ve üzerine İhale yapılmış bile olsa İhale bozularak geçici teminat ve mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
4- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER
4.1. İhaleye yalnızca  GSM lisanslı teknolojik iletişim operatör şirketleri katılabilir.
4.2. . İsteklilerden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
GSM LİSANSLI TEKNOLOJİK İLETİŞİM OPERATÖR ŞİRKETLERİNDEN
a)- Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğuna dair Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış belge,
b)- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks numarası ile elektronik posta adresi,
c)- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d)-Temsil durumunda; ihaleye katılmaya yetkili olduğunu gösteren kurum yazısı.
e)- Geçici teminat mektubu veya makbuzu ile şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge.
f)- İdare ve istekliler tarafından onaylı  “şartname”
5- TEKLİFLERİN EN SON VERİLECEĞİ YER VE TARİH
İstekliler tekliflerini en son 03.01.2024 tarihinde saat 15:00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek sureti ile İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların İhaleyi yapıp yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR

 

 

#ilangovtr Basın No ILN01951819