12 °C

Eximbank, artık daha hızlı ve etkin çalışacak

Eximbank, artık daha hızlı ve etkin çalışacak

Eximbank, artık daha hızlı ve etkin çalışacak

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda, Türk Eximbank'ın daha süratli, bağımsız ve etkin çalışmasını öngören kanun tasarısı değiştirilerek benimsendi. Alt komisyon, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'yla Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi'nin (Türk Eximbank) politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan zararlarının Hazine tarafından karşılanmasını öngören kanun tasarısını birleştirerek ele aldı. Alt komisyonda benimsenen düzenlemeye göre, dış borcun tahsisi tanımının kapsamına YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri de alındı. Herhangi bir finansman kaynağından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın Türkiye'nin aldığı ayni veya nakdi yardım ile Türkiye'nin yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına verdiği ayni ve nakdi yardımlar hibe sayılacak. Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; DPT'nin uygun görüşü ile gerçekleştirilmesi ivedi ve zaruri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde tespit edilen bu projelere Türkiye Cumhuriyeti adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki koşullara bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılmasına karar vermeye; Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü ve ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılınacak. Genel yönetim kapsamındaki mahalli idareler ile bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçları, müsteşarlığın iznine bağlı olacak. Bu iznin verilmesi, Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmeyecek. Söz konusu izin süresine ilişkin usul ve esaslar, müsteşarlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ise saklı olacak. Borçlanma limiti değiştirilmeyecek Borçlanma limiti değiştirilemeyecek. Ancak borç yönetiminin ihtiyaçları ve gelişimi dikkate alınarak, bu limit yıl içinde en fazla yüzde 5 oranında artırılabilecek. Bu miktarın da yeterli olmadığı durumlarda, ilave yüzde 5 oranında bir tutar, müsteşarlığın görüşü, ve bakanın teklifi ile Bakanlar Kurulu'nun kararıyla yükseltilecek. Bütçenin denk olması durumunda da borçlanma, ana para ödemesinin en fazla yüzde 5'ine kadar artırılabilecek. Mali yıl içinde sağlanacak garantili imkan ve dış borcun ikrazı limiti, bütçe kanunuyla belirlenecek. Krediler Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin (Türk Eximbank), Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile 2 yıl veya daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin olarak yıllık programında belirlenen ülkelere ilişkin ülke limitleri listesi, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak. Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin bağlı olduğu bakan, yıllık programda yer alan yabancı ülkelerdeki banka ve diğer kuruluşlara açılacak 2 yıl ve daha uzun vadeli mal ve hizmet satış sözleşmeleri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sağlanacak sigorta desteğinin esaslarını ve finansal hükümlerini düzenlemeye yetkili olacak. Bakan bu yetkisini, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek limitler çerçevesinde Türk Eximbank'ın yönetim kuruluna devredebilecek. Türkiye açısından özel önem taşıyan ülkelerdeki kuruluşlara düşük faizli, düşük primli veya uzun vadeli tavizli nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredisi açılması konusunda, bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından bankaya görev verilebilecek.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.