24 °C

"KOBı'nin şu süküntüsü var demek çok doğru bir tespit olmaz" diyen Esmer: Süküntü bölgesel değil genel

"KOBı'nin şu süküntüsü var demek çok doğru bir tespit olmaz" diyen Esmer: Süküntü bölgesel değil genel

"KOBı'nin şu süküntüsü var demek çok doğru bir tespit olmaz" diyen Esmer: Süküntü bölgesel değil genel

TRABZON - Son açüklanan verilere göre KOBı'lerin süküntülarünün bölgesel olarak değerlendirildiğini hatürlatan Halkbank Krediler Tahsis ve Yönetimi Genel MÜdÜr Yardümcüsü Yunus Esmer, "TÜrkiye'de genel bir süküntü var. O yÜzden şu KOBı'nin şu süküntüsü var demek çok doğru bir tespit olmaz" diye konuştu. Halkbank tarafündan Trabzon'da gerçekleştirilen "İreten TÜrkiye Buluşmalarü" toplantüsüna katülan Esmer, toplantü sonrasü DİNYA'ya yaptüğü açüklamada son dönemlerde TÜrkiye'de yaşanan ekonomik durgunluk karşüsünda KOBı'lerin durumu hakkünda bir değerlendirmede bulundu. "KOBı'lerimiz TÜrkiye ekonomisinin can damarü. Ekonomideki süküntüyü en çok da KOBı'lerimiz hissediyor" diyen Esmer, "Bu süküntüdan çükabilmek için de mutlaka en bÜyÜk özveriyi sağlayacak KOBı'lerimiz olacak. Süküntülar ekonomide dar zamanlü olur. Eğer o dar zamanlarda KOBı'ler finansal anlamda desteklenebilirse sorunlu dönemlerini rahat geçirdikten sonra ekonominin iyi gittiği dönemde ekonomiye çok daha yararlü olurlar" dedi. BDDK'nün açükladüğü veriler doğrultusunda KOBı'lerin durumunu değerlendiren Esmer, KOBı'lerin bölgesel olarak değerlendirilmesinde bazü süküntülar olacağünü anlatarak, şunlarü söyledi: "Örneğin Antalya ve çevresinde turizmin en canlü olduğu dönem ve bugÜn onlar çok daha rahat olacak. ÇÜnkÜ sücak para girişi var. Ege Bölgesi'ndeki KOBı'ler tarüma dayalü onlarün tarümdan sağlayacağü destekler önemli, Trabzon ve Karadeniz Bölgesi'nde fündük ve çayla gelen bir kaynakla destekleyecekler. Belki de yayla turizminden bir katkü sağlayacaklar. O yÜzden şu KOBı'nin şu süküntüsü var demek çok doğru bir tespit olmaz. TÜrkiye'de genel bir süküntü var. O süküntü hangi noktada olacaksa biz istiyoruz ki KOBı'lerle yan yana olalüm." KOBı'lerin markalaşma çalüşmalarüna destek KOBı'lerin markalaşmasüna yönelik çalüşmalarünün olduğunu ifade eden Esmer, bu konuda fuarlara katülüm gösterilmesi için yurt içi ve yurt düşü kredi verdiklerini, bunun yanü süra marka çalüşmalarünü desteklediklerini vurguladü. Esmer, "İrÜnlerimizde esneklik var. ıhtiyaçlar bize ulaştüğünda tamamen kendi iç dÜzenlememize göre ÜrÜn hazürlanüp verilebiyor. KOBı'lerin bÜtÜn ihtiyaçlarünü gerek parasal gerek danüşmanlük hizmetleri açüsünda bu çerçevede görÜyoruz. KOBı'lerimizin hem önÜnde hem yanünda hem de arkasündayüz" ifadelerini kullandü. Tarüm kredilerinde ikinciyiz Tarüm kredilerinde Halkbankasü'nün durumunu da değerlendiren Genel MÜdÜr Yardümcüsü Esmer, "Bilindiği gibi bu konuda Ziraat Bankasü bir numara. Denizbank bu anlamda bu sektöre giriyor, ancak biz şu anda TÜrkiye'de ikinci süradayüz. Yani tarüm kredilerinde Ziraat Bankasü'ndan sonra ikinci süradayüz. Bu gittikçe de gelişiyor. ıleride çeşitleri çok daha artürarak ciddi çalüşmalar yapmayü hedefliyoruz. ÇÜnkÜ TÜrkiye'nin yÜzde 40'ü kürsal kesimde tarümda yaşüyor. YÜzde 40'lük bir nÜfusa hitap etmeyen bir banka olamaz" değerlendirmesini yaptü. Kredilerde pazar paylarü yÜzde 8'lerde TÜrkiye'deki pazar paylarünün yaklaşük yÜzde 8'lere geldiğini söyleyen Esmer, "Kamu bankalarünün özellikle 2000'li yüllardaki bilançolarünün aktif tarafünün yÜzde 80-90'ünün kamu kağütlaründan oluştuğunu dÜşÜndÜğÜmÜzde son 3-4 yülda bu rakama gelinmiş olmasü ve bankacülük pastasündan kredilerden yÜzde 8'lere 10'lara doğru pay alünmüş olmasü çok önemli bir aşama. Bizim yaklaşük aktifimiz yÜzde 40'ündan fazlasü kredilerden oluşmak Üzere, bu TÜrkiye'de daha önce ulaşülmamüş bir orandür. Halkbankasü da bir özel banka gibi aktifinin ileriki aşamalarda daha da yukarüya taşüyacağüz. TÜrkiye'de kredilerde bÜyÜklÜk itibariyle 27. süradayüz" dedi. Esmer, TÜrkiye'deki likidite bolluğu içinde olan en rahat bankanün da kendileri olduğunu savundu.