5 °C

Ulusal İstihdam Stratejisi yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal İstihdam Stratejisi'ne göre; 2023 yılı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 5'e düşürülecek, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam yüzde 15'in altına indirilecek, kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 41 düzeyine çıkarılacak, çocuk işçiliği ile mücadele edilecek.

Ulusal İstihdam Stratejisi yayımlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye ekonomisinin yakın geçmişi ve bugünkü durumunun analiz edildiği stratejide, temel politika eksenleri, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, iş gücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması, özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması ve istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi olarak tespit edildi.

Türkiye'nin büyüme ve gelişme eğilimleri de dikkate alınarak, büyüme potansiyeli veya büyümenin istihdam esnekliği yüksek olan ve 2023 hedefleri kapsamında önemini artıracak bilişim, finans, inşaat, sağlık ve turizm sektörleri ile istihdam kapasitesi yoğun, emek yoğun tarım, tekstil ve hazır giyime yönelik sektörel istihdam stratejileri düzenlendi.

İş gücü piyasasının durumunu ortaya koyan sanayi, inşaat ve hizmetler sektöründe Rusya ile yaşanan kriz, tarım alanında olumsuz hava koşulları ve 15 Temmuz darbe girişiminden kaynaklanan olumsuzluklar, 2016-2017 yılları için makro ekonomik hedeflere ulaşılmasında negatif etki yarattı.

Mevcut durum analizinin tablolarla yapıldığı stratejinin, temel hedefleri ve ilkeleri de belirlendi. Buna göre, işsizlik oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 5 düzeylerine indirilecek. İstihdam oranı 2023 itibarıyla yüzde 55'e yükseltilecek, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdam ise 2023 yılında yüzde 15'in altına düşürülecek.

Öğrencilere yönelik meslek tanıtımı faaliyetleri artırılacak

Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi için; öğrencilere ve velilere yönelik yürütülen meslek tanıtımı faaliyetlerinin etkinliği artırılacak, 2023 yılına kadar iş piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde standartlar ve yeterlilikler hazırlanacak, eğitime erişim ve devamının önündeki engeller kaldırılacak, 2018 yılı itibarıyla mesleki ve teknik eğitim müfredatında uygulamanın payı artırılacak, aktif iş gücü programlarının ulusal ve yerel düzeyde izlenmesini sağlayacak sistemler geliştirilecek ve çatı bir iş gücü piyasası bilgi-izleme sistemi tasarlanacak, düzenli olarak mezunlara ilişkin istihdam izleme araştırmaları yapılacak, hayat boyu öğrenmeye katılım oranı 2023'e kadar yüzde 15'lere çıkarılacak.

Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 41'e çıkarılacak

Stratejiye göre, kadınların iş gücüne katılma oranı 2023 yılına kadar yüzde 41 düzeyine çıkarılacak. Kadınların 2015 yılı itibarıyla yüzde 46 düzeyinde gerçekleşen kayıt dışı çalışma oranı, 2023 yılında yüzde 30'a düşürülecek. 2015 yılı itibarıyla yüzde 18,5 olan genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranı düzeyine indirilecek. Engelli işçi açık kontenjanlarının doldurulması yönünde çalışmalar yapılacak, 2015'te yüzde 21 seviyesinde gerçekleşen uzun süreli işsizlerin oranı, 2023'e kadar yüzde 15'e gerileyecek.

Çocuk işçiliği ile mücadele edilecek

Strateji kapsamında "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı" etkin bir şekilde uygulanacak.

İşsizlik ödeneği alanların toplam işsizlere oranı 2012 yılındaki yüzde 14,5 seviyesinden, 2023 yılına kadar yüzde 25'e yükseltilecek. 2023 yılında sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların tamamına iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak, sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanların yüzde 25'i bir yıl içerisinde işe yerleştirilecek. 2023 yılında özellikle sanayide ağır ve tehlikeli işlerde, sokakta ve mevsimlik gezici geçici tarımda gerçekleşen çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri tamamen ortadan kaldırılacak, diğer alanlarda çocuk işçiliği yüzde 2'nin altına düşürülecek.

Öte yandan, çalışan yoksulların oranı da 2023'e kadar yüzde 5 seviyesine indirilecek.

Her yıl 10 bin bilişim uzmanı

Hedefler çerçevesinde her yıl 10 bin bilişim uzmanı yetiştirilecek. Türkiye'de, OECD verilerine göre, 2014'te yüzde 1,08 olan toplam istihdam içindeki bilişim uzmanı oranı, 2019'da diğer ülke artış ortalamaları olan yüzde 0,31 oranında artırılacak. İŞKUR'un bilişim sektöründe verdiği hizmetlerden faydalananların sayısı da yükseltilecek.

Engelli istihdamı yüzde 10 artırılacak

Finans sektöründe 2013 yılı sonu itibarıyla nitelikli istihdam düzeyi 2023'e kadar yüzde 28; engelli istihdamı düzeyi de 2015 yılı sonuna göre, 2019'a kadar yüzde 10 oranında artırılacak.

İnşaat sektöründeki mevcut istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 160 oranında artırılacak. İnşaat sektöründe 2023 yılı sonuna kadar çalışanların yüzde 30'u mesleki yeterlilik sertifikasına sahip nitelikli iş gücü haline getirilecek. Sektörde kayıt dışı istihdam, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.

Hekim sayısı artacak

Sağlık sektöründe çalışan sayısı, 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 100 artırılarak, sektördeki istihdamın toplam istihdama oranı OECD ortalamasına yaklaştırılacak. 2023 yılında bin kişiye düşen hekim sayısı 2,4'e, hemşire sayısı da 3,8 düzeyine çıkarılacak.

Tarım sektöründe hedefler

Türkiye'de kayıt dışılığın en yoğun yaşandığı sektör olan tarım sektörüyle ilgili de hedefler belirlendi. Teşvikler yoluyla kırsalda istihdam imkanlarının artırılması, kayıtlı istihdamın geliştirilmesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi amaçlanıyor.

Gerekli teknik ve yasal önlemler alınarak tarım sektöründe aile işleri dışında, ücret karşılığı gezici ve geçici tarım işlerinde çalışan çocuk işçiliği tamamıyla ortadan kaldırılacak. Tarım sektöründe kayıt dışı istihdam, 2012 yılında yüzde 83,6'dan 2023 yılında yüzde 50 seviyesine indirilecek.

Tekstil işçisine sertifika

Tekstil ve hazır giyim sektöründe ise kayıt dışılığı önlemeye yönelik teşvik edici politikalarla denetimler artırılarak, 2012 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar kayıt dışı istihdam yüzde 50 oranında azaltılacak. Sektörde çalışan işçilerin yüzde 50'sinin 2023 yılına kadar sertifika sahibi olması sağlanacak.

Turizm sektöründe de 2013 yılı sonuna göre istihdam 2023 yılına kadar yüzde 80 oranında artırılacak. 2023 yılına kadar 400 bin turizm çalışanı meslek içi eğitimden geçirilecek, 500 bin kişiye sektöre yönelik iş gücü yetiştirme eğitimi verilecek. Kayıt dışılık 2013 yılı sonuna göre 2023 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltılacak.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.