5 °C

e-sigorta sözleşmesi muhasebeciyi mağdur etmemeli

e-sigorta sözleşmesi muhasebeciyi mağdur etmemeli

AHMET METIN AYSOY / SGK eski Başmüfettişi

 

Aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) e- Sigorta kanalıyla gönderilebilmesi için, işveren veya yetkili kişiler tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş ve imzalanmış e-Sigorta Hizmetleri İnternet Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ile kurumun ilgili ünitesine başvurulması ve işveren veya yetkili kişiler tarafından e-Sigorta Sözleşmesi’nin imzalanması gerekmektedir.

İşverenin gerçek kişi olması durumunda kullanıcı kodu ve şifresi almak için yapılacak başvurular, gerçek kişi olan işverenlerce yapılabileceği gibi, gerçek kişi işverenlerin yetki verilmesini talep ettikleri kullanıcılar tarafından da yapılabilecektir.

Ancak bu durumda, yetki verilmesi talep edilen kullanıcı için düzenlenmiş vekaletnamenin aslının veya noter onaylı suretinin de e-Sigorta Sözleşmesi ile birlikte başvuru formunun ekinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

İşverence yetki verilmesi talep edilen kişinin, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir olması durumunda da yine aynı yol izlenmekte olup, SGK bilgisayar sistemine yetki verilen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir, işveren vekili olarak kaydedilmektedir.
Nitekim, e-Sigorta Sözleşmesi’nin 1’inci maddesinde, yetkili kişi: Tüzel kişilerde, şirketi temsil ve ilzama; gerçek kişilerde, işveren nam ve hesabına işlem tesis etme yetkisini haiz ve işverence yetkili kılınan kişi ile işverence kuruma internet ortamında bildirge ve belgeleri verme yetkisi verilen serbest muhasebeci veya mali müşavir unvanlarına sahip kişi, olarak tanımlanmıştır.

SGK’ca, vekaletname ile şifre alan serbest muhasebeci veya mali müşavirin sisteme işveren vekili olarak tanımlaması nedeniyle, ödenmeyen primlerle ilgili olarak işveren vekili oldukları gerekçesi ile bunlara borç tebligatları yapıldığı, meslek örgütlerince belirtilmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci maddesinde,’’ İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili’’ denmektedir.

Dolayısıyla, sadece e-bildirge gönderebilmek maksadıyla işverenden vekaletname alarak, e-sigorta sözleşmesini imzalama durumunda kalan, serbest muhasebeci veya mali müşavirleri, işveren vekili olarak kabul edip, işverenin ödenmeyen primlerinden sorumlu tutmak, 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun değildir.
 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.