7 °C

Gül'den 3 kanuna 'onay'

Seyahat acentalarının, reklam ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı, dağıtımlarından 15 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderme zorunluluğu kaldırıldı

Gül'den 3 kanuna 'onay'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5798 sayılı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 5800 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ve 5801 sayılı "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün her 3 kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı 5800 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile seyahat acentalarından bazı belgelerin istenilmesi zorunluluğuna son verildi. Kanuna göre, seyahat acentalarının, reklam ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı, dağıtımlarından 15 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderme zorunluluğu kaldırıldı.

Ayrıca, seyahat acentalarının faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla yaptıkları sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderme zorunluluğuna da son verildi. Kanuna göre, seyahat acentası işletme belgesinin iptal durumları yeniden belirlendi. İşletme belgesi iptal olan seyahat acentaları ve bunların şubelerine, iptale neden olan işlem sırasındaki ortakları ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına 5 yıl süreyle, zorunlu sigortanın yaptırılmaması ile müşteriyi aldatıcı, kamu güveninin sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmak, gerekli teminatı bulundurmamak durumunda ise 10 yıl süreyle belge verilmeyeceği hükmü yasa metninden çıkartıldı. Kanun yürürlüğe girmeden önce belge alma niteliğini kaybetmesi veya kanunda bulunmayan faaliyetler nedeniyle 1 yıl içinde 3 kez idari para cezası alarak, işletme belgesi iptal edilen seyahat acentası, 1 yıl içinde talep etmesi halinde işletme belgesini yeniden alabilecek. Birlik, gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilecek. Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube müdürü veya şube bürosunun kadrolarını tespit edebilecek.

TÜBİTAK Kanunu'nda değişiklik 

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5798 sayılı "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a göre ise TÜBİTAK'ın organ ve birimleri; bilim kurulu, başkanlık, araştırma merkezleri, enstitüler, kurumun görevini yerine getirmesi için gerek duyulan bilim parkı, bilim merkezi, müze ve benzeri diğer birimlerden oluşacak. Kanunla, 12 üye ile başkandan oluşan Bilim Kurulu üyelerinin seçilmesi, seçim usulü, üyelerin görev süresi ile Bilim Kurulunun görev ve yetkileri yeniden belirlendi. Bilim Kurulunun 6 üyesinin, bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş, araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği bulunan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve yönetmiş olması gerekecek. Bu üyelerden 5'i, Bilim Kurulu tarafından belirlenen 10, 1'i Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu tarafından belirlenen 2 aday arasından Başbakan tarafından seçilecek. Bilim Kurulunun 3 üyesi, Türkiye Bilimler Akademisinin asli üyeleri arasından Bilim Kurulu tarafından belirlenen 6 aday arasından Başbakan tarafından belirlenecek. Bilim Kurulunun diğer 3 üyesinin, lisans Öğreniminden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde en az 10 yıl deneyim sahibi olmuş, mesleğinde temayüz etmiş ve üstün nitelikli hizmetleriyle tanınmış olması gerekecek. Bu üyelerden 1'i Bilim Kurulu tarafından belirlenen 2, diğer 2'si de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından belirlenen 4 aday arasından Başbakan tarafından seçilecek. Başkanın Bilim Kurulu üyeleri arasından atanması halinde, boşalan Bilim Kurulu üyeliği için aynı kontenjandan belirlenen usul ve esaslara göre yeni üye seçimi gerçekleştirilecek.

Bilim Kurulu üyeliği

Mevcut Bilim Kurulu üyesinin görev süresinin dolmasına en geç 2 ay kala veya istifa, ölüm ve devamsızlık gibi sebeplerle üyeliğin boşalması halinde, boşalma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yeni üyenin seçilmesi gerekecek. Eski üyenin, YÖK Genel Kurulu veya TOBB tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmiş olması durumunda, Başbakan bu kurum ve kuruluşlardan 45 gün içinde boşalan veya boşalacak olan üyelik için belirleyecekleri adayların sunulmasını isteyecek. Üye adaylarının Bilim Kurulu tarafından belirlenmesinin gerektiği hallerde ise Bilim Kurulu üye adaylarını belirleyerek Başbakana sunacak. Başbakan; boş olan her bir üyelik için önerilen 2 aday arasından 1 kişiyi Bilim Kurulu üyesi olarak seçecek. Bilim Kurulu üyeliği Başbakanın kararıyla kesinleşecek. YÖK Genel Kurulu ve TOBB tarafından süresi içinde herhangi bir sebeple uygun nitelik veya sayıda aday gösterilmemesi durumunda Başbakan, Bilim Kurulu'ndan, bu kontenjan için öngörülen nitelikleri taşıyan kişiler arasından üye adaylarının belirlemesini isteyecek. Bilim Kurulu üyelerinin görev süresi 4 yıl olacak. Üyeliği sona eren üye, ancak 4 yıllık bir dönem için daha seçilebilecek. Bilim Kurulu'nun olağan toplantılarına yıl içinde toplam 6 kere veya üst üste 3 kere kabul edilebilir mazereti olmaksızın katılmayan üyelerin üyelikleri, Bilim Kurulu kararıyla düşecek. Bu üyelerden boşalan üyelikler, belirtilen usullere göre yenilenecek. Bu suretle seçilen üyenin görev süresi de 4 yıl olacak.

Başkan atanması

Bilim Kurulu, belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından 1'i Bilim Kurulu dışından olmak üzere 2 başkan adayı belirleyerek Başbakana sunacak. Başbakan, bu adaylardan 1'ini seçerek başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanı'na teklif edecek. Görev süresi dolacak olan başkanın ikinci bir dönem için daha Bilim Kurulu tarafından aday gösterilmesi durumunda, diğer adayın Bilim Kurulu üyelerinin dışından gösterilmesi gerekecek. Başkan atama süreci, başkanın görev süresinin dolmasına en geç 2 ay kala veya herhangi bir sebeple bu görevin boşalma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde tamamlanacak. Bilim Kurulunun herhangi bir nedenle süresinde aday belirlememesi halinde, Başbakan gerekli şartları taşıyan 2 başkan adayı belirleyerek Cumhurbaşkanı'na sunacak ve bu kişi Cumhurbaşkanı tarafından başkan olarak atanacak. Başkanın görev süresi 4 yıl olacak ve en çok 2 dönem bu göreve seçilebilecek. Başkanının bilim kurulu üyeleri arasından atanması durumunda, başkanın Bilim Kurulu üyeliğinde geçen süre, görev süresinin tespitinde dikkate alınmayacak.

TÜBİTAK'ın gelir kaynakları arasına her yıl bütçeden aktarılacak tutar ile yayın ve diğer faaliyet gelirleri de eklendi. Kurum, kurum başkanının onayıyla ilk süresi 4 yılı geçmemek üzere, gelecek yıllara ait yaygın yüklemelere girişilebilecek. Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik projeleri için gerekli olan ve yurt dışından temini zorunlu bulunan malların teminiyle ilgili olarak yüklenicilere, akreditenin karşılığı kredi şeklindeki ödenekleri kabul etmeleri halinde, imzalanan sözleşmelerde ön ödeme yapılacağı yönünde hüküm bulunması kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarının onayı alınarak teminat alınmaksızın yüklenme tutarına kadar bütçe dışı ön ödeme yapılabilecek.

Bilim Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanan kadrolara ilk defa verilecek açıktan atama izinleri hariç olmak üzere, Kurum hakkında 13 Aralık 1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK hükümleri uygulanmayacak. Kurum tarafından hazırlanacak yönetmelik ve benzeri düzenleyici işlemlerden Bilim Kurulu kararı ile yürürlüğe girenler için, diğer kurum ve kuruluşların görüşünün alınması gerekmeyecek. Sermayesinin yarısından fazlası TÜBİTAK'a ait olan şirketler, Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek.

Kurum tarafından işal edilmesi gereken binek araçlar hariç, her türlü eşya, araç, makine, malzeme ve cihaz, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçtan; ayrıca taraf olduğu dava, icra ve benzeri takiplerde yargı harçlarından; ihale, ilan, mukaveleleri başka evrak ve belgeleri devlete ve belediyeye ait her türlü harçlardan muaf olacak. Kurum tarafından yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere işal edilen makine, alet, cihaz, ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins malzemeler gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim, fon ve harçlar dahil olmak üzere her türlü vergi ve harçtan da muaf tutulacak. Kurum tarafından desteklenen projelerde, proje süresiyle sınırlı olmak kaydıyla proje kapsamında ve projeye ilişkin hizmetlerde görev alan kamu kurum veya kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında bulunanlara, kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak bir ayda ödenmekte olan tutarın yüzde 75'ini geçmemek kaydıyla proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden proje teşvik ikramiyesi ödenebilecek. Bu ödeme, bir kişinin aynı anda birden fazla projede yürütücü olarak görevli olması durumunda en fazla 2, araştırmacı ve diğer personel olması durumunda ise en fazla 4 proje için yapılacak ve buna ilişkin esas ve usuller Bilim Kurulu tarafından belirlenecek. Bu projelerde görev alan diğer proje personeline ve hizmetinden yararlanılacak diğer kişilere proje sözleşmesinde belirlenen tutarlar üzerinden ücret ödenecek. Kurum tarafından desteklenen projeler ile Kurum tarafından yürütülen dış destekli projeler için ön ödeme yapılabilecek. Toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere, kurumda görevlendirilecek kişilere yapılacak her türlü ödeme diğer yasalardaki kısıtlamalara tabi olmaksızın, Bilim Kurulu'nun kararı ile Başkanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Bilim Kurulu üyesi olan kişilerin görevleri, 8 yıllık sürenin aşılmaması kaydıyla 4 yıl daha devam edecek.

Bu süre içerisinde, Bilim Kurulu üyeliğinde boşalma olması durumunda yeni üye adaylarını Bilim Kurulu belirleyerek seçilmek üzere Başbakana sunacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesini takip eden 15 gün içerisinde, Bilim Kurulu, 1'i Bilim Kurulu dışından olmak üzere 2 başkan adayı belirleyerek Başbakana sunacak. Başbakan bu adaylardan birini seçerek başkan olarak atanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunacak. Bu aday, Cumhurbaşkanı tarafından 4 yıllık süre için başkan olarak atanacak.

AOÇ Kanunu'nda değişiklik

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5801 sayılı "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ise, Atatürk Orman Çiftliğinin (AOÇ) 258 bin 186 metrekare arazisi ile bu arazi üzerinde bulunan spor tesisleri ve müştemilatının, yapılacak bir protokolle 49 yıl süreyle bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne (GSGM) devrini öngörüyor.

Genel Müdürlük, spor alanlarının spor hizmeti ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor kulüplerine veya spor federasyonlarınca amacına uygun kullanımını teminen her türlü tedbirin alınması, denetimin yapılması ve gerektiğinde tahsislerin kaldırılması konusunda yetkili olacak. Bu alanda yapılan spor tesisleri, sporun geliştirilmesi dışında ticari bir amaç için kullanılamayacak, tahsis edilmeyecek. Genel Müdürlük tarafından yapılacak spor tesislerine verilecek izinden bedel alınmayacak. Kanun, Kıyı Kanunu'nda da değişiklik yapılmasını da ön görüyor.

Buna göre, uluslararası spor otoritelerinin, Türkiye'de spor faaliyetlerinin düzenleneceğine dair kararı gereğince Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakanlığın izni doğrultusunda kamu idareleri, özel bütçeli idareler, belediyeler ile il özel idareleri tarafından her türlü spor faaliyetleri ve organizasyonların gerçekleştirilmesine yönelik, spor tesisleri ile konaklama tesisi yapabilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap