13 °C

HSYK yasa taslağı hazır

Taslağa göre, HSYK idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisi olacak ve kendisine ait bir bütçesi bulunacak.

HSYK yasa taslağı hazır

İSTANBUL- Adalet Bakanlığı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı Ön Taslağı'nı internette yayınladı.

49 maddelik HSYK kanunun ön taslağıyla getirilen düzenlemeler özetle şöyle:

1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) idarî ve malî özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisi olacak ve kendisine ait bir bütçesi bulunacak.

2. Kurulun, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı şeklinde hizmet birimleri olacak. Başka bir ifadeyle, Teftiş Kurulu HSYK’ya bağlanacak ve HSYK’nın kendi sekretaryası hizmete girecek.

3. Kanunlarda açıkça Bakanlığa verilenler dışındaki, hâkim ve savcıların tüm özlük işleri, HSYK tarafından yerine getirilecek.

4. Kurulun üst yöneticisi Başkanvekili, harcama yetkilisi Genel Sekreter, gerçekleştirme görevlisi Genel Sekreter tarafından belirlenecek Genel Sekreter Yardımcısı olacak.

5. Adalet Bakanı olan Başkan, dairelerin çalışmalarına katılamayacaktır. Sadece Genel Kurul toplantılarına katılabilecektir. Genel Kurulda hakimsavcılarla ilgili disiplin ve üyelerle ilgili suç ve disiplin işlerinin görüşüleceği toplantılara da katılamayacak ve oy kullanamayacak.

6. Başkan, yetkilerinden bir kısmını yazılı olarak Başkanvekiline devredebilecek.

7. Başkanın Genel Sekreterin atanması dışında, atamalarda hiçbir yetkisi bulunmayacak.  Genel Sekreteri de Genel Kurulun teklif ettiği 3 aday arasından atayacak.

8. Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan yardımcıları, Kurul başmüfettişleri, Kurul müfettişleri  ve Genel Sekreter yardımcıları, Kurulda görev yapacak tetkik hâkimleri Genel Kurul tarafından atanacak.

9. Kurulun idarî personelini atama yetkisi, Başkanvekiline ait olacaktır.

10. Yönetmelikleri çıkarma ve genelge düzenleme yetkisi Genel Kurula ait olacak.

11. Üyelerin hangi dairede görev yapacağı Genel Kurul tarafından seçimle belirlenecek.

12. Genel Kurul gündemi Başkan tarafından belirlenecek, ancak üyelerin talebi ve Genel Kurulun kararı ile her zaman gündemde değişiklik yapılabilecek.

13. Genel Kurul; en az onbeş üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

14. Daire başkanları, daire üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilecek.

15. Adalet Bakanlığı Müsteşarı, daire başkanı veya Başkanvekili seçilemeyecek.

16. Daireler, en az beş üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

17. Adalet Bakanlığı Müsteşarının toplantıya katılmaması, dairenin toplanmasına ve karar almasına engel olmayacak.

18. Kurul üyelerinin, Kurul üyeliği görevleriyle ilgili suç ve disiplin soruşturması işlemleri Genel Kurul tarafından yapılacak.

19. Genel Kurulun ve dairelerin kararlarına karşı yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek.

20. Dairelerin yeniden inceleme kararlarına karşı Genel Kurula itiraz edilebilecek.

21. Genel Kurulun veya dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulabilecek.

22. Başkanın tek başına yaptığı işlemlere ve verdiği kararlara karşı yargı yoluna gidilebilecek. (Bu ifade Kanun metninde açıkça yazılı değildir. Ancak

gerekçede konu ayrıntılı olarak izah edilmiştir. Ayrıca idare hukukunun genel ilkeleri bunu gerektirmektedir. Yine mevcut uygulama da bu yöndedir. Örneğin

denetim ve soruşturma izinlerine Başkanın “olur” verme ya da vermeme şeklindeki kararlarına karşı, şimdi olduğu gibi, yeni sistemde de yargı yoluna

gidilebilecektir).

 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap