10 °C

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı

KOBİ'lerin yatırım ve katma değerlerini artırmayı amaçlayan planda 5 stratejik alan ve 16 hedef bulunuyor.

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı yayımlandı

ANKARA - KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı'nın (2007-2009) yerine geçmek üzere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu (YPK) tarafından kabul edilen, "2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP)" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Eylem planında, beş stratejik alandaki 16 hedef ve bu hedefler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 2011-2013 döneminde KOBİ'lere yönelik yürütülecek eylem ve projeleri yer aldı.

KSEP'in genel amacı küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet ve desteklerle KOBİ'lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini arttırmak ve büyümelerini sağlamak olarak belirlendi.

Plan, 9. Kalkınma Planı, AB Küçük İşletmeler Yasası, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu KOBİ Teknik Komitesi faaliyetleri çerçevesinde geliştirilen Hizmet Sektörü Politika Belgesi ve diğer ulusal politika dokümanlarında KOBİ'lerle ilgili yer alan hususlar dikkate alınarak hazırlandı.

Girişimcilik için finansmana ulaşılmasının önü açılacak

Plan, genel amaca ulaşmak üzere belirlenen 5 stratejik alandaki 16 hedef ve bu hedefler çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 2011-2013 döneminde KOBİ'lere yönelik yürütülecek eylem ve projeleri kapsıyor. Plandaki stratejik alanlar ise sanayi, hizmet ve ticaret sektörlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmeleri kapsıyor.

Planda belirlenin 5 stratejik alan, Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi, KOBİ'lerin yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerin Geliştirilmesi, İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Sürecinde KOBİ'lerin Gözetilmesi, KOBİ'lerin AR-GE ve Yenilik Kapasitesinin geliştirilmesiyle KOBİ'lerin ve Girişimcilerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılmasından oluştu.

Girişimciliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi stratejik alanı altında belirlenen hedefler arasında, girişimcilik kültürünün tüm topluma yayılması sağlanarak girişimcilik ortamının gelişmiş ülkelerle kıyaslanabilir düzeyde iyileştirilmesi, girişimcilerin kuracakları yeni işletmeler için iş yeri mekanı, ofis hizmetleri, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler sunarak büyümelerinin sağlanmasıyla özel hedef gruplarının iş kurma sürecinde önlerine çıkan engelleri aşmaları ve yeni iş kurmaları için destekler sağlamaları sıralandı.

Uluslararası pazara entegrasyonları sağlanacak

KOBİ'lerin Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi stratejik alanı başlığı altında ise KOBİ'lerin yönetim, kurumsallaşma, pazarlama, verimlilik, kalite, standardizasyon, sınai mülkiyet hakları, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi konularda bilgiye erişimlerinin kolaylaştırılması ve desteklenmesi, KOBİ'lerin uluslararası pazarlara erişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi, KOBİ'lerde işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve desteklenmesi, nitelikli işgücü istihdamının desteklenmesi ve işletme çalışanlarının niteliğinin geliştirilmesiyle KOBİ'lerin, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uyum yeteneklerinin arttırılması hedeflendi.

İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemelerde ve kamu hizmetlerinin sunumunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılmasıyla, KOBİ'lerle ilgili konularda sağlıklı karar verme zeminin oluşturulması için politika üreticilerin ihtiyaç duyacağı KOBİ istatistiklerinin üretilmesi ise İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Sürecinde KOBİ'lerin Gözetilmesi stratejik alanının hedefleri olarak açıklandı.

KOBi borsası geliştirilecek

KOBİ'lerin AR-GE ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi stratejik alanı altında belirlenen hedefler ise şöyle sıralandı:

"KOBİ'lerin AR-GE, yenilik, tasarım konusundaki farkındalıklarının arttırılması ve faaliyetlerinin desteklenmesi, AR-GE ve yenilik projelerinin ticarileşmesine yönelik destek mekanizmalarının oluşturulması, KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeler ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin arttırılması."

KOBİ'lerin ve Girişimcilerin Finansmana Erişimlerinin Kolaylaştırılması'nı oluşturan 5. stratejik alanla ilgili belirlenen hedefler arasında ise KOBİ'lerin banka kredilerinin erişiminin arttırılması, uluslararası kredi kriterleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri konusunda KOBİ'lerin bilinçlendirilmeleriyle girişim sermayesi, iş melekleri ve KOBİ borsası sistemlerinin geliştirilmesi yer aldı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.