14 °C

Sendikaların birçok konuda umudu toplu görüşmeler

Sendikalar toplu görüşmede zam dışında hizmet kollarında birikmiş birçok soruna çözüm arayacak.

Sendikaların birçok konuda umudu toplu görüşmeler

ANKARA - Hükümetle toplu görüşme masasına oturan yetkili sendikalar, maaş zammının dışında kamu çalışanlarının çalışma yaşamında rahatsızlık duyduğu hemen her konuda talep ve öneride bulunacak.

Hizmet kollarında en fazla üyeye sahip olarak toplu görüşme yetkisi alan sendikalar, görüşmenin üçüncü ve dördüncü turlarında hizmet kollarına ilişkin sorunlarını gündeme getirerek bunlara çözüm arayacak.

Sendikalar, geçmiş yıllarda çözülmeyen kimi sorunlara yenilerinin eklenmesi nedeniyle hükümete oldukça kabarık bir talep listesi sunacak.

Yetkili sendikalar ve toplu görüşmelerde gündeme getirecekleri taleplerden bazıları şöyle:

"İnternet kısıtlaması kalksın"

Türk Büro-Sen:

-Toplu Konut Fonu'ndan şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlere verilen faizsiz konut kredisi kamuda çalışan engelli personele de verilmeli.

-Fiilen kaloriferci, arşiv memuru, ambar memuru ve benzeri görevlerde çalışan personele kimyasal atıklarla yüz yüze olmaları nedeniyle yoğurt, süt verilmeli veya karşılığında ücret ödenmeli.

-Kamu çalışanlarının verimliliğinin artırılması, gerekli motivasyonun sağlanması için kurum tabipleri yanında psikolog tabipler görevlendirilmeli.

-Kamu çalışanlarının, çocuklarını, iş yerlerinin bulunduğu yerlerdeki okullara kayıt yaptırabilmesi için düzenleme yapılmalı.

-Kamu kurum ve kuruluşları, sendikaların temsilcilerine, sendikaların internet sayfalarına girebilecek ortam sağlamalı, bunlarla ilgili kısıtlamalar kaldırılmalı.

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanlarına, talih oyunu gelirlerinden çalışanlara ödeme yapılmalı.

-Maddi ve manevi yönden personele büyük katkı sağlayan Maliye Bakanlığına bağlı kamp, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin satışından vazgeçilmeli.

-Suç oranının yüksek olduğu illerdeki adliyelerde bir ambulans bulundurulmalı.

-Kaçakçılığın yoğun olduğu ve mükelleflerle itilafın çok yaşandığı gümrük kapılarındaki personelin iş yerinde ve özel hayatlarında güvenliğini sağlayan tedbirler alınmalı.

"Sağlıkçıya şiddete karşı yasal düzenleme"

Sağlık-Sen:

-Sağlık personelinin AIDS, hepatit, kırım-kongo kanamalı ateşi ve pandemik influenza gibi mesleki risklere karşı fiili hizmet zammından faydalanabilmesi sağlanmalı.

-Birinci basamak sağlık kuruluşları ve 112 acil sağlık hizmetlerinde nöbet sistemi ile çalışan personelin yemekleri kurumlarınca karşılanmalı.

-Sağlık personelinin askerlik görevini sağlık personeli istihdamında güçlük çekilen yerlerde yapılması sağlanmalı.

-Döner sermaye primleri emekli aylığına yansıtılmalı.

-Kimyasal veya radyoaktif ışınlara maruz kalan personelin çalışma ortamı iyileştirilmeli.

-Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalması halinde gerekli yaptırımların uygulanabileceği özel yasal düzenlemeler gerçekleştirilmeli. Çalışma ortamlarında sağlık çalışanlarına uygulanabilecek şiddete müsamaha gösterilmeyeceğine dair caydırıcı yazılı materyaller olmalı.

-Vekil ebe ve hemşirelere yıllık izin, mazeret izni ve doğum izni verilmeli.

-Zorunlu olmadıkça aile hekimlerine ve aile sağlık elemanlarına nöbet tutturulmamalı.

-Yardımcı sağlık personeli için aile hekimliğine geçişler cazip hale getirilmeli.

"Eğitimde buluş yapana destek"

Türk Eğitim-Sen:

-24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmeli.

-Beden eğitimi öğretmenlerine yaptıkları her bayram çalışması için ek ücret ödenmeli.

-Veli toplantılarında görevli olan öğretmen ve yöneticilere günlük 6 saat ek ders ücreti verilmeli.

-Öğretmenlerin mahrumiyet bölgelerinde görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı tazminat ödenmeli.

-Eğitimle ilgili buluş yapan, eser ortaya koyan ve üreten eğitim çalışanları, teşvik amacıyla ekonomik olarak desteklenmeli.

-Proje, laboratuvar ve deney çalışması yapan öğretmenlere egzersiz ücreti ödenmeli.

-Doğum yapan ve ücretsiz doğum iznine ayrılan personele izin süresi boyunca maaşının 1/4'ü oranında maaş ödenmeli.

-Tüm eğitim çalışanlarının otobüs, tren, metro ve benzeri hizmetlerden indirimli olarak yararlanması sağlanmalı.

-Terör olaylarında hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının durumları da şehit ve gazi olan asker ve polisler gibi değerlendirilmeli.

-Bayan memurların doğum sonrası süt izni kullanım süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılmalı.

-Kamu kurumlarının hizmet binalarına, okullara, camilere ve bunların yakınlarına kurulan GSM operatörü baz istasyonları kaldırılmalıdır.

-Öğretmenlere, sürücü kurslarında ve etüt eğitim merkezlerinde derse girme hakkı sağlanmalı.

-Rektör seçimlerinde tüm öğretim elamanları ve idari personel oy kullanmalı.

"Din nikah ve eleştiri yasağı kalksın"

Diyanet-Sen:

-Camilerde din hizmetlerinin daha verimli hale getirilebilmesi için her camide en az iki görevli hizmet vermeli.

-Cami lojmanı ihtiyacı karşılanmalı.

-Geçmiş döneme ait cami elektrik borçlarının affedilmeli ve faturalara faiz uygulanmamalı.

-Yaz Kur'an kurslarında okutulan kitapların ücretsiz dağıtılması sağlanmalı.

-Din görevlilerini mağdur eden dini nikah, hükümet icraatlarını eleştirme yasakları kaldırılmalı.

-Hastanelere din hizmeti sunulmalı.

-Diyanet akademisi açılmalı.

-Kur'an eğitimine getirilen yaş engeli kaldırılmalı.

"TRT'ye saz ve ses sanatçısı alınmalı"

Türk Haber-Sen:

-Posta dağıtıcılarına her yıl verilmekte olan kıyafetler demirbaş konumundan çıkartılarak ücretleri ödenmeli.

-Mesai tamamiyle kaldırılarak yeterli personel alınmalı.

-İşe yeni başlayan veya askerden dönenlere banka promosyonunun ödenmeli.

-Personelin kamera ile izlenmesinin yasaklanması.

-PTT'nin A.Ş yapılmasından vazgeçilmeli, bunun yerine idari ve mali yetkileri artırılarak özerk hale getirilmeli.

-Klima, lavabo, tuvalet, ısınma, havalandırma ihtiyaçları karşılanarak çalışma şartları iyileştirilmeli.

-TRT'de emeklilikten veya ayrılmalardan dolayı ses ve saz sanatçılarında önemli bir azalma meydana geldi. Bu yüzden koro ve solo çalışmaları yapılamamakta. Bunun için yeterli sayıda saz ve ses sanatçısı alınmalı.

"Kaçak mal yakalayana teşvik verilsin"

Bem-Bir-Sen:

-Belediye ve İl Özel İdarelerinde kaçakçılıkla mücadelede (kum, çakıl, LPG, maden, sebze, meyve ve benzeri) personele yakalanan malın satışından elde edilen gelirden teşvik amaçlı pay verilmeli.

-Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yargılanmaları halinde kurum tarafından hukuki yardım yapılmalı.

-Belediye ve İl Özel İdare çalışanlarının ürettikleri hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanmaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır.

-Belediye çalışanlarının aylıklarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirlerin alınmalı ve genelgelere uymayanlar hakkında derhal yasal işlem başlatılarak personelin mağduriyetine son verilmeli.

-Yerel Yönetimler Bakanlığı bir an önce kurulmalı.

"TCDD çalışanlarına ücretsiz tren ulaşımı"

Türk Ulaşım-Sen:

-TCDD çalışanlarından banliyö hattı dışında ikamet edenlere işe gidiş-gelişlerinde servis imkanları sağlanmalı.

-Limanların özelleştirilmesine son verilmeli.

-TCDD çalışanlarına trenlerde yılda 2, eş ve çocuklarına 1 kez tanınan ücretsiz ulaşım hakkı yeniden tanınmalı.

-Kurumda günde 1 öğün yemek bedelsiz olarak tüm çalışanlara verilmeli.

-Ulaştırma Bakanılığının araç muayene istasyonları gibi asli ve sürekli işlerinde kamu görevlisi istihdam edilerek hizmet alımı uygulamasına son verilmeli.

"Kamu araçlarına Kasko"

Enerji-Bir-Sen:

-Maden fonu gelirlerinin ve nehir tipi santral işleten girişimcilerden tahsil edilen su kullanım bedellerinin bir bölümü ilgili kurumların çalışanlarına verilmeli.

-Şeker Fabrikaları, ÇAYKUR, Tekel, MKEK ve benzeri mal üretimi yapan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine iki maaş tutarından az olmamak üzere üretim teşvik primi ödenmeli.

-Büyük projelerde görev alanlara yapılan ödeme uvan, derece, statü ayrımı olmaksızın tüm personele verilmeli.

-Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapmakta olan hizmet kolundaki kamu görevlilerine verilen özel hizmet tazminatı bir kat artırılmalı.

-Yeni kiralık araç temini konusunda yeterli ödenek tahsis edilmeli veya mevcut kamu araçları kasko sigortası ile sigortalanmalı.

"Giyim yardımı alay konusu olmasın"

Türk İmar-Sen:

-Teknik elamanların araziye gönderilmeleri nedeniyle ödenek olmadığı bahane edilerek geç ödenen arazi tazminatları gününden ödenmeli.

-Sendika temsilcileri geçici görevlendirmeden muaf tutulmalı.

-Alay konusu olan cüzi miktarda ödenen giyim yardımı günün şartlarına göre yeniden belirlenmeli.

-Tapu sicil müdürlüklerinde çalışanlara mali mesuliyet sigortası yapılmalı.

-Personelin üniversitede okuyan her bir çocuğuna belli oran ve miktarda katılım payı verilmeli.

"Yangınla mücadeleye fiili hizmet zammı"

Toç-Bir-Sen:

-Orman muhafaza memurları şehirlerdeki belediyelere ait toplu taşım araçlarından ücretsiz yararlanmalı.

-TMO ve TİGEM çalışanlarına bir aylık brüt askeri tutarın 3 katı üretim teşvik primi verilmeli.

-Çevre ve Orman Bakanlığında memuriyete ilk kez başlayanlar için atamaya esas zorunlu çalışma süresi 5 yıldan 3 yıla indirilmeli.

-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığında görevi gereği zoonoz hastalıkları, zirai mücadele ve laboratuvar ortamında çalışan, kimyasal maddelerle etkileşim içinde olan personel ile orman yangınları ile fiilen mücadeleden sağlık riski taşıyan personele yılda en az 2 ay fiili hizmet zammı verilmeli.

-Orman sınırlandırma ve yangınla mücadelede görev yapan memurlara ödenen fazla mesai ücreti 7 aydan 12 aya çıkarılmalı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap