Şirketler artık mal ve hizmet satın aldıkları mükellefl erin faal olup olmadıklarını sorgulayabilecek! (2)

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

YILMAZ SEZER

YMM, Güncel&Lavilae Türkiye

Vergi mükellefiyeti Re’sen nasıl kapatılıyor, ne gibi tespitler yapılması gerekiyor? İşini terk eden ancak bu durumu vergi dairesine bildirmeyen ve mükellefiyet dosyasında işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmayan mükellefl erin mükellefiyet kayıtlarının silinebilmesi için, vergi dairelerince aşağıdaki araştırmaların yapılması gerekmektedir: Birbirini izleyen iki döneme ait KDV beyannamesini vermeyenlerin işyeri ve ikametgah adreslerinde, ayrıca tüzel kişi mükellefl erin kanuni temsilcilerinin ikametgah adreslerinde, katma değer vergisi beyannamesi verilmeyen son dönemi izleyen ay içerisinde gerekli yoklama işlemleri yapılarak, ilgililerin işlerini ne zaman terk ettikleri, işyerinin yoklama tarihindeki durumu, işyerinde başkaları faaliyet gösteriyorsa hangi tarihten itibaren orada faaliyet gösterdikleri, mükellefin mesleği ile ilgili teşekkül, birlik veya oda kayıtlarında yer alan bilgiler ile işyeri ve ikametgah adreslerinin bulunduğu yer muhtarlık kayıtları araştırılarak, adres değişikliği yapılıp yapılmadığı hususları tespit edilecektir. Bu araştırma ve yoklamaların tamamlanmasını takip eden otuz gün içinde mükellefin bilinen adreslerinde, dosyadan sorumlu servis şefinin de katıldığı ikinci bir yoklama yapılarak, ilgilinin bilinen adreslerinde bulunamadığını teyit eden bir yoklama fişi tanzim edilecektir. Yapılacak araştırma ve yoklamalar sonucunda, işini terk ettiği tespit edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükellefl erin mükellefiyet kayıtları, ilk yoklamanın yapıldığı tarihten itibaren terkin edilecektir. Vergi inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler sonucunda, işini terk ettiği tespit edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyete devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükellefl erin mükellefiyet kayıtları, vergi inceleme elemanının bu hususları içeren raporuna istinaden;- tespit edilen terk, terk tarihi tespit edilememiş ise rapor düzenleme tarihi itibarıyla terkin edilecektir.

Gerçekte herhangi bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde, sadece sahte belge ticareti yapmak üzere, mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporuyla tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin vergi mükellefiyet kayıtları; bunların matrahlı yada matrahsız beyanname verip vermediğine bakılmaksızın vergi inceleme raporunda mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin belirtilmiş olması şartı ile raporda belirtilen tarih itibarıyla terkin edilmektedir.

Sonuç olarak; Maliye Bakanlığı mükellefl er açısından hayati derecede önemli bir konu hakkında olumlu bir adım atarak, internet vergi dairesi web sayfası üzerinden mükellefiyetleri re’sen kapatılan mükellefl erle ilgili sorgulama yapma imkanı getirmiştir. Bu şekilde hemen herkes artık mal ve hizmet alım veya satımı yaptığı kişi ya da şirketlerin faal olup olmadıklarını (Resen Terk Ettirilenler) sorgulayabilecektir. Kişisel görüşümüze göre, Maliye Bakanlığı’nın attığı bu adım olumlu olmakla beraber, yeterli değildir. Yapılacak bir düzenlemeyle şirketlerin, özel esaslar kapsamına alınan mükellefl er listesine erişimleri de sağlanmalıdır. Bu şekilde, mükellefl erin büyük bir sorunu da halledilmiş olacaktır.