8 °C

Torba Yasa başvuru süreleri uzatıldı

Torba Yasa başvuru süreleri uzatıldı

 

 

Turgay ÖZEN / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

25 Şubat 2011 tarihli ve 1. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun" 168'inci maddesinin Bakanlar Kurulu'na verdiği yetkiye dayanarak 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlar Kurulu kararı ile 6111 Sayılı Kanun'da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin karar kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Başvuru süresi 31 Mayıs 2011 (dahil) tarihine uzayan yapılandırmalar

1) Kesinleşmiş alacaklar (6111 Sayılı Yasa 2.md.),

2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları (6111 Sayılı Yasa 3.md.),

3) Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar (6111 Sayılı Yasa 5.md.),

4) Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı (6111 Sayılı Yasa 6.md.),

5) Katma değer vergisinde artırımı (6111 Sayılı Yasa 7.md.),

6) Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırımı (6111 Sayılı Yasa 8.md.),

Yukarıdaki yapılandırmalar ile ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

Başvuru süresi 30 Haziran 2011 (dahil) tarihine uzayan yapılandırmalar

1) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia,

2) İşletmede bulunmayan kasa mevcudu,

3) Ortaklardan alacakların beyan edilmesi,

Yukarıdaki yapılandırmalar ile ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

Ancak, 2011 / 1713 sayılı kararnamenin yayım tarihinden önce 6111 Sayılı Kanun'un 11'inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler (beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.

Başvuru süresi uzayan diğer yapılandırmalar

25 Şubat 2011 tarihinden 2 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi / ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere; 6111 Sayılı Kanun'un inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4 üncü maddesinde yer alan "ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün" olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay, ilk taksit için belirlenmiş olan "ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere" şeklindeki ödeme süresi ise ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.