22 °C

Resmî Gazete

SAYI: 27932

Resmî Gazete

 

MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—     Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

—     Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—     Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—     Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 84)

—     Büyükşehir Belediyeleri, Bunlara Bağlı Kuruluşlar, Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine Ait Şirketler ile Üyeleri Belediyelerden Oluşan Mahalli İdare Birliklerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (No: 2011/1)

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/6)

—     2011 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—     2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—     2011 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme  İzin Belgelerinin (H) Listesi

—     2011 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—     Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—     Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—     Özelleştirme Yüksek Kurulunun 11/5/2011 Tarihli ve 2011/47 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—     Yargıtay 2. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar