İlaç fiyatlarının tespitini Cumhurbaşkanı yapacak

İlaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı belirlendi.

Bakanlığın görev ve yetkileri arasında, halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapılması, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, uluslararası öneme sahip halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi, sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, kozmetikler ve tıbbi cihazların kaliteli ve güvenli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapılması yer aldı. 

Ayrıca, insan gücünde ve maddi kaynaklarda tasarruf sağlanması ve verimin artırılması, sağlık insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının yapılması ve tüm paydaşlar arasında iş birliğinin geliştirilmesi suretiyle yurt genelinde eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanmasının da bulunduğu görev ve yetkilerine göre, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke genelinde planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak. Kanunlar Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevler yapılacak, ilaç fiyatlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenecek. 

Teşkilat, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından oluşacak.

Bakanlığın hizmet birimlerinde, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlığın Geliştirilmesi, Sağlık Bilgi Sistemleri, Sağlık Yatırımları, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Halk Sağlığı, Kamu Hastaneleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürleri ile Denetim Hizmetleri, Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Hukuk ve Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü yer alacak. 

"Düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetler ve tanıtımlar durdurulacak"

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapsamında, her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici, sağlık hizmetleri planlanacak, teknik düzenleme yapılacak, standartlar belirlenecek ve bu hizmetlerle sunucular sınıflandırılacak, iş ve işlemleri yapılacak. 

Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetleri planlanacak ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacak. 

Kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verilecek ve ruhsatlandırılacak. Bu izin ve ruhsatlar, gerektiğinde süreli ve süresiz iptal edilebilecek.

Sağlık hizmetlerinin ücret tarifeleri belirlenecek veya tasdik edilecek. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapılacak, sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuatla belirlenen politika ve düzenlemelere uyumu denetlenecek ve gerekli yaptırımlar uygulanacak. Planlama ve standartlar oluşturulması için gerekli gerekli komisyonlar kurulacak. Sağlık kurum ve kuruluşlarıyla hizmetten faydalananlar arasında doğabilecek ihtilafların çözümüne ilişkin usuller belirlenecek. 

Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarıyla ilgili düzenleme yapılacak ve sağlık beyanı ile yapılacak her türlü uygulamalara izin verilecek, denetlenecek. Düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetler ve tanıtımlar durdurulacak. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlenecek ve uygulanması sağlanacak. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. İlgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapılacak. Tıpta uzmanlık eğitimiyle ilgili  iş ve işlemler yürütülecek.

Sağlık insan gücü planlanacak, sayı ve nitelik olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak. Mevcut sağlık insan gücü, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar düzeyinde planlanacak ve istihdamın bu plan çerçevesinde yürütülmesi denetlenecek.

Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim, görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri ve benzeri eğitimleri ile ilgili düzenlemeleri yapılacak, koordine edilecek, kredilendirme, izleme ve denetimini sağlanacak.

İlgili kuruluşlarla iş birliğiyle sağlık mesleklerinin standartları belirlenecek, eğitim müfredatlarının kanıta dayalı olarak güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlanacak, sağlık meslek mensuplarının sertifikasyonu ile ilgili işler yapılacak veya yaptırılacak. Sağlık meslek mensuplarının tescil işlemleri gerçekleştirilecek, kayıtları tutulacak, personel hareketleri takip edilecek. Bağlı kuruluşların sağlık hizmetleri sınıfına ait personelinin ihtiyaç planlamasını ile Bakan tarafından verilen diğer görevler yapılacak.

Acil sağlık hizmetleri

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, afetlerde ve acil durumlarda ülke genelinde sağlık hizmetleri planlanacak ve yürütülecek. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurulacak, işletilecek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre edilecek, ilgili birimlerin faaliyetleri izlenecek, değerlendirilecek, hasta nakil ve sevk koordinasyonu sağlanacak.

Kara, hava ve deniz ambulanslarının temin, tahsis, sevk ve idaresi yapılacak, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumdaki tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetleriyle ilgili tüm taraflarla iş birliği ve koordinasyon içinde olunacak. Yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılım sağlanacak.

Afet ve acil durumlara yönelik sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetleri  yürütülecek, acil sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli telsiz haberleşme altyapısı kurulup işletilecek. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlanacak ve toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetleri yürütülecek. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlanacak, uygulanacak ve tatbikat organizasyonları yapılacak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılım sağlanacak. 

"Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılacak" 

Sağlık Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından, toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yetenekleri artırılacak ve  bu konuda sorumluluk almaları ve karar süreçlerine katılımları teşvik edilecek. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturulacak. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılacak, yaptırılacak, eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplum bilgilendirilecek, kampanyalar düzenlenecek. 

Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi ve teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlanacak, Bakanlığın halkla ilişkilerini ve bilgi edinme hizmetlerini yürütülecek. 

Sağlık Bilgi Sistemleri  

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce, sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili ülke çapında politika, strateji ve standartların belirlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilecek. 

Kişisel sağlık verileriyle ülke düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren her türden bilgi sistemler ve projeler yapılacak. Sağlık bilgi sistemleri ve teknolojileri alanında uluslararası gelişmeleri izlenecek, ülke uygulamaları ve tecrübeleri paylaşılacak, gerektiğinde uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılacak. 

Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kurallar belirlenecek, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar verilecek ve müellifleri yetkilendirilecek. 

"Sağlık yapılarının standartları belirlenecek" 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetleri yürütülecek, projeler hazırlanacak veya hazırlattırılacak.

Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapılacak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın alınacak. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğü yapılacak. Sağlık yapılarının standartları belirlenecek ve mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemleri yürütülecek. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların ihtiyacı olan tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin yenilenmesini kamu özel ortaklığı modeli veya diğer usullerle gerçekleştirilecek.

Sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan ve ileri teknoloji gerektiren tıbbi cihaz, ürün ve hizmetlerin üretimine, teknolojilerinin geliştirilmesine ve yurt dışından transferine yönelik yerli ve yabancı yatırım ve teknoloji imkanları araştırılacak, teşvik edilecek ve bu ürünlerin off-set ticareti düzenlenecek. 

"İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemler yapılacak" 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce de sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler yürütülecek, geliştirilecek ve bunlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılacak. İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemler yapılacak.

Avrupa Birliği ile ilişkiler, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütülecek. 

"Biyolojik ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme yapılacak" 

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele edilecek, birinci basamak sağlık hizmetleri yürütülecek. Bu amaçla birinci basamak sağlık kuruluşları kurulacak ve işletilecek. Gerektiğinde bunlar birleştirilecek, ayrılacak, nakledilecek veya kapatılacak.

Bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapılacak. Bunlarla ilgili verilerin toplanmasını sağlanacak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlanacak, uygulamaya konulacak, denetlenmesi sağlanacak, değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacak.

Birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelenecek, teşhis edilecek, değerlendirilecek ve kontrol edilecek. Bunlar için kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlanacak ve ulusal referans laboratuvarı kurulacak ve işletilecek, içme suları, biyosidal ürünler gibi görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirler alınacak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis edilecek. Sağlık tehditlerine yönelik erken uyarı ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyon sağlanacak. Halk sağlığını tehdit eden konularda gereken tüm tedbirleri alınacak ve gerektiğinde müeyyide uygulanacak.

Biyolojik ürünler ve test materyali ile benzeri ürünlerle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulacak, bu ürünler temin edilecek veya edilmesini sağlanacak ve gerektiğinde üretilecek.

Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak hizmet standardizasyonu sağlanacak,  meslek personelinin yetişmesi için ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitim programları hazırlanacak, eğitim ve yayın faaliyetinde bulunulacak.

"Performans değerlendirmesi yapılacak"

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünce ise Bakanlığa bağlı hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşları kurulacak ve işletilecek. Gerektiğinde bunlar birleştirilecek, ayrılacak, nakledilecek veya kapatılacak.

Sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlanacak, faaliyetleri izlenecek ve değerlendirilecek, iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacak. Performans değerlendirmesi yapılacak ve değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurulacak. Sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapılacak. 

"Denetim rehberleri hazırlanacak"

Hukuk Müşavirliğince 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapılacak.

Denetim Hizmetleri Başkanlığınca, denetime ilişkin yöntem ve teknikler geliştirilecek, denetim alanındaki standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlanacak, denetim rehberleri hazırlanacak, denetimlerin etkinliği ve verimliliğini artırıcı tedbirler alınacak. Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşlarının performans denetimini yapılacak. Bakanlık teşkilatı ile gerektiğinde bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri hakkında denetim, inceleme ve soruşturma yapacak.

Strateji Geliştirme Başkanlığınca da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15.'inci maddesi, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler yapılacak.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın personel planlaması ile personel sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapılacak ve tekliflerde bulunulacak Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütülecek. Kanun çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapılacak. Genel evrak ve arşiv faaliyetleri düzenlenecek ve yürütülecek.

Özel Kalem Müdürlü tarafından, Bakanın çalışma programı düzenlenecek, resmi ve özel yazışmaları, protokol ve tören işleri düzenlenecek ve yürütülecek.

Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğince ise Bakanlığın basınla ilgili faaliyetleri planlanacak ve bu faaliyetler belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülecek

Bu konularda ilginizi çekebilir