10 °C

Özel muayenehane dönemi 18 Nisan'da bitiyor

Özel muayenehanesi olan kamuda görevli doktorlar, 18 Nisan itibariyle muayenehanesini kapatmadıkları takdirde, ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye bildirilecek

Özel muayenehane dönemi 18 Nisan'da bitiyor

ANKARA - Sağlık Bakanlığı "Torba Yasa"yla getirilen "Tam Gün" düzenlemesiyle ilgili bazı hususlara açıklık getirdi. Kamuda görevli hekimler için özel muayenehane dönemi 18 Nisanda sona erecek, muayenehanesini kapatmayan veya herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya devam edenler, ilişikleri kesilmek üzere görev yaptıkları üniversiteye bildirilecek. 

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle "Torba Yasa"yla getirilen "Tam Gün" düzenlemesiyle ilgili hususlara açıklık getirildi. 

Müsteşar Nihat Tosun imzalı genelgede, kamu hastaneleri, tıp fakülteleri ve GATA'da görevli hekimlerle ilgili yapılan "Tam Gün" düzenlemesi anımsatılarak, 657, 926, 2955 ve 2547 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapanlar tarafından, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açılamayacağı, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışılamayacağının hüküm altına alındığına işaret edildi. 

Ancak 2547 sayılı kanun kapsamındaki profesör ve doçentlerin, üniversitenin her bir anabilim dalındaki profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibi kadrolarının yüzde 50'sini geçmemek ve üniversiteyle çalıştırılacak özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi arasında bir vılı aşmayan kurumsal sözleşme yapılması ve özel hastane/vakıf üniversitesi kadro sayısının yüzde 20'sini geçmemek kaydıyla sadece özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabileceği yönünde düzenleme yapıldığı belirtildi. 

"Tam Gün" düzenlemesini içeren yasanın yayınlandığı 18 Ocak 2014 tarihi itibariyle 2955 ve 2547 sayılı kanuna tabi görev yapanlardan serbest meslek faaliyetinde bulunanlar veya özel kuruluşlarda çalışanların 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmeleri, sona erdirmeyenlerin üniversite ile ilişiklerinin kesileceği hükmü getirildiği kaydedilen genelgeye göre, 

Bu düzenlemeye uygun olarak şu uygulamalar yürütülecek: 

-Üniversitelerde 2547 sayılı kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabiplerinden yalnızca belirli koşulları taşıyanlara il sağlık müdürlüğünce özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalışma izni verilecek. 

-Özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesinde, 2547 sayılı kanuna tabi profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabipleri muvafakatları alınmak kaydıyla çalıştırılabilecek. 

-2547 sayılı kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilecek sayı, üniversitenin her bir anabilim dalındaki profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibi kadrolarının yüzde 50'sini geçemeyecek. 

-Profesör ve doçent kadrolarında çalışan tabip ve diş tabibinin görev yaptığı üniversite ile özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesi arasında süresi bir yılı aşmayan kurumsal sözleşme yapılacak. 

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler sadece bir özel hastane/vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabilecek. 

-2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin yedinci fıkrası kapsamında izin verilenler için özel düzenleme yapılmış olması sebebiyle bu kapsamda bulunanlar 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olma şartı aranmaksızın özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanesinde çalıştırılabilecek. 

-Özel hastaneler ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilecek profesör ve doçent sayısı, mevcut tabip ve diş tabibi kadro sayıları için ayrı ayrı hesaplanmak şartıyla o uzmanlık dalında faaliyetinin olup olmadığına bakılmaksızın bu sayıların yüzde 20'sini geçemeyecek. Vakıf üniversiteleriyle işbirliği yapan özel hastanelerde yüzde 20 oranının hesabında, üniversite kadrolarındaki tabip ve diş tabibi sayısı dikkate alınmayacak. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.