16 °C

(13:00)Hayvancılığın desteklenmesi tebliğ yürürlükte

(13:00)Hayvancılığın desteklenmesi tebliğ yürürlükte

(13:00)Hayvancılığın desteklenmesi tebliğ yürürlükte

ANKARA - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, hayvancılığın desteklenmesi hakkında karar ile ilgili usul ve esasları kapsayan, Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlayacak 31 Ekim tarihinde sona erecek. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanmak üzere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerekli paranın aktarılmasının ardından Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenecek. Yem bitkileri ekilişlerinin destekleme ödemelerinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanacak. Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, silaj olarak ise mısır silajı ve tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılacak. Yapay çayır mera tesislerinde il müdürlüğünce üniversite veya bölgede bulunan tarımsal araştırma enstitüsünden o ilin ekolojisine uygun hazırlattırılan tekli veya çoklu yapay çayır mera karışımları proje dahilinde uygulamaya konularak destekleme kapsamına alınacak. Yem bitkileri ekilişleri için başvurular 1 Ocak tarihinde başlayacak, 31 Ekim tarihinde son bulacak. Hasattan sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yem bitkileri ekilişlerine hasat edildiği yıl için dekar başına destekleme ödemesi yapılacak. Çok yıllık yem bitkisi ekilişleri ile yapay çayır mera tesisinde destekleme ödemesi ilk hasat edildiği yılki destekleme miktarından 4 yıl için bir defa yapılacak. Aynı parselde beşinci yılda yeni ekiliş veya tesis yapıldığı takdirde destekleme kapsamında değerlendirilecek. Destekleme ödemesi Tek yıllık yem bitkilerinde; yüzde 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılacak. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılacak. Silajlık mısır ekilişlerinde ise, danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar hasat edilerek silaj yapıldığında destekleme ödemesini hak edecek. Yem bitkileri ekilişleri ve silaj yapımı için il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek ödemeye esas kontrol tutanağı düzenlenecek. Çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera ekilişleri yapan üreticilerden, ekilişin 4 yıl bozulmayacağına dair taahhütname alınacak. Çok yıllık yem bitkisi ekilişi yapan üreticilerin bu ekilişi yaptıkları parselleri, ÇKS sisteminde 4 yıl süreyle sabitlenecek. İl/ilçe müdürlükleri bu ekilişleri ikinci ve dördüncü yıllarda kontrol edecek. Taahhüdü ihlal edenler varsa, tutanak icmali düzenleyecek ve bu ödemeleri geri almak için gerekli işlemleri yapacak. Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacak. Aynı yıl içinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılacak. 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında başvuran üreticilerin hasat kontrolleri ve veri girişleri, 15 Kasım mesai saati bitimine kadar tamamlanacak. Tebliğle belirtilen hükümlere uymayan üreticiler ile kamu kurum ve kuruluşları destekleme kapsamı dışında kalacak. Hayvan Kayıt Sistemine ve Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı, üst birliğini oluşturmuş bir hayvancılık örgütüne üye en az beş baş kültür ırkı ve kültür ırkı melezi anaç sığıra ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı anaç mandaya sahip olan gerçek ve tüzel üreticiler, yılda bir kez olmak üzere doğrudan hayvan başına desteklemeden yararlandırılacak. Bu desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler, üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen form dilekçe ile il/ilçe müdürlüklerine 1 Temmuz 2008-31 Aralık 2008 tarihleri arasında müracaatta bulunacaklar. Desteklemeye esas listeler hazırlanırken; hayvanlar ve işletmenin 1 Temmuz 2008 tarihinden önce Türkvet'e kaydedilmiş olacağı, anaç sığır ve mandanın 31 Aralık 2008 tarihinde bulunduğu işletmeye destekleme ödemesi yapılacağı ifade edildi. Yılda bir kez hayvan başına doğrudan ödeme Hastalıktan ari işletmelerde desteklemeler, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde belirtilen esaslar dahilinde Hastalıklardan Ari İşletme Belgesine sahip olan işletmelerde bulunan anaç sığırlara farklı destekleme ödemesi yapılacak. Damızlık Koyun ve Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan en az 25 baş ve üzeri damızlık anaç koyun veya keçiye sahip üreticilere yılda bir kez olmak üzere belirlenen esaslar dahilinde hayvan başına doğrudan ödeme yapılacak. Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler dilekçe ile 1 Temmuz-31 Aralık 2008 tarihleri arasında üretici birlikleri olan il/ilçelerde üretici birlikleri aracılığıyla; üretici birlikleri olmayan il/ilçelerde ise şahsen il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecek. Kovan sayısı, en fazla 1000 adet olacak Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, en az 30 adet arılı kovana sahip işletme tanımlama numarası almış birlik üyesi arıcılara, belirtilen kriterler çerçevesinde koloni başına destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme için başvurular 2 Haziran-31 Temmuz, işletme tespitleri ise 2 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Aktif arı koloni desteklemesine konu olacak kovan sayısı, işletme başına en fazla 1000 adet olacak. Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip, 5200 Sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre üretici birliği kurulu bulunan yerlerde, birliğe ve/veya su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kooperatiflere üye olan, alabalık, çipura, levrek, kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakçalar ile yeni türlerde mersin balığı türleri, yılan balığı, kerevit türleri, karides türleri, kalkan balığı türleri, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, yayın türleri, karabalık ve deniz alabalığı türleri yetiştiriciliği yapanlar, 2000 ton/yıla kadar olan (2000 ton/yıl dahil) üretimleri için, ürün desteklemelerinden yararlandırılacak. Üretici birliği kurulmamış olan yerlerdeki yetiştiriciler ile hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliği henüz izleme safhasında olan yetiştiricilerde üyelik şartı aranmayacak. Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2 bin ton/yıldan daha fazla olan tesisler için 2 bin ton/yıl ile sınırlı olup, su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yer alan proje veya tesis kapasitesi miktarını aşamayacak. Ürününü satan yetiştiriciler, desteklemeden faydalanmak için, müstahsil makbuzları ve faturaların kesim tarihinden itibaren yıl sonuna kadar il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecek. Ancak Aralık ayına ait müstahsil makbuzları ve faturalar için son müracaat tarihi bir sonraki yılın Ocak ayının son günü olacak. Söz konusu desteklemelerden faydalanabilmek için, ürününü kendi işleme tesislerinde değerlendirecek yetiştiriciler ürününü hasat etmeden en az beş gün önce, hareketli sistemlerde yetiştiricilik yapan ve projelerinin uygulanabilirliği henüz izleme safhasında olan desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler ise ürününü hasat etmeden en az yedi gün önce, dilekçe ile müracaat ederek Su Ürünleri Destekleri Hasat Tespit Tutanağının tutulmasını ve söz konusu desteklemeden faydalanma isteklerini bildirecekler. Hasat tespiti için son müracaat tarihi o yılın aralık ayının son günü olacak. Tebliğde, yavru balık, ipek böceği, tiftik keçisi yetiştiriciliği desteklemelerinin esasları da düzenlendi. Yerli hayvan ırklarının korunması Hayvan gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemelerin esaslarının da belirtildiği tebliğde, yerli hayvan ırklarını koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve programa alınan çiftçilerden herhangi bir sebeple projeden çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar için TAGEM'in talebiyle ilgili ilde, il müdürlüklerince hayvan ırk ve sayılarının ilan edileceği, il müdürlüklerinin Temmuz ayı içerisinde başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alacağı belirtildi. Tebliğde, koruma amaçlı desteklenen ırklar, geliştirme amaçlı desteklenen ırklar, ve sayıları ayrı ayrı belirtildi. Bakanlıkça o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılacağı kaydedilen tebliğde, çiftçi ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmayacağı hükme bağlandı. Tebliğde, koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller şöyle ifade edildi: "Yerli Kara Sığırı: Ankara, Boz Sığır Irkı: Edirne, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı: Hatay, Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı: Erzurum, Yerli Güney Sarısı Sığırı: Adana, Zavot Sığırı: Doğu Anadolu Bölgesi, Anadolu Mandası: Balıkesir, Kafkas Arısı: Ardahan, Artvin, Kıvırcık Koyunu: Kırklareli, Sakız Koyunu: İzmir, Gökçeada Koyunu: Çanakkale, Karagül Koyunu: Karadeniz ve Geçit Bölgeleri, Herik Koyunu: Amasya, Hemşin Koyunu: Artvin, Çine Çaparı Koyunu: Aydın, Norduz Koyunu: Van, Kilis Keçisi: Kilis, Dağlıç Koyunu: Afyon, Honamlı Keçisi: Akdeniz ve Geçit Bölgeleri, Ankara Keçisi: Ankara. Destekleme, bu illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacak, bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme uygulanacak. Geliştirme amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan bölge/iller; Ankara Keçisi: Ankara, Akkaraman Koyunu: Konya, İvesi Koyunu: Şanlıurfa, Karacabey Merinosu: Balıkesir, Anadolu Merinosu: Eskişehir, Karayaka Koyunu: Tokat, Karya Koyunu: Aydın ve Denizli, Morkaraman Koyunu: Erzurum, Kangal Akkaraman Koyunu: Sivas, Pırlak Koyunu: Afyon, Hemşin Koyunu: Artvin, Kilis Keçisi: Adana, Kilis ve Hatay. Tebliğle, yerinde koruma ve geliştirme esasları ile Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği esasları da belirlendi. Programlı Aşılamalarda Uygulayıcıların Desteklenmesinin de düzenlendiği tebliğde, şap hastalığına karşı 2 ay ve üzeri sığır, manda, koyun ve keçilere şap aşısı, sığır brucellosisi hastalığına karşı 3-6 ay arası dişi buzağılara S-19 genç aşısı, koyun keçi brucellosisi hastalığına karşı 3-6 ay arası erkek-dişi kuzu ve oğlaklara Rev-1 Genç aşısı uygulamaları destekleme kapsamında olduğu belirtildi. Tebliğle, süt desteklemesiyle ilgili konular da düzenlendi. Bu arada, tebliğde, Merkez birliğini kurmuş olan; 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya tarımsal kalkınma kooperatifleri üyelerinden, aldıkları desteğin yüzde 0,1'i oranında merkez birliklerine, yüzde 0,1'i oranında da ilgili birlik ve kooperatiflere irat kaydedilmek üzere, "Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme" adı altında toplam yüzde 0,2 oranında kesinti yapılacağı kaydedildi. Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanacağı, ancak tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 2008/13489 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı, değişiklikleri ve tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürlerinin yetkili olacağı vurgulandı. Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanamayacağı hükme bağlandı. Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığının alacağı, haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacakların ödemenin yapıldığı tarih itibarıyla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirileceği belirtildi. Tebliğe göre, her ne suretle olursa olsun gerçek dışı beyanda bulunanlar, haksız desteklemeye vesile olanlar, oluşacak zararın tazmininden üretici ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklar. Haksız desteklemeden faydalananlar 5488 sayılı Tarım Kanununun ilgili maddesi gereği 5 yıl boyunca herhangi bir desteklemeden faydalandırılmayacaklar. Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumlu olacak. Bu arada, 13 Nisan 2007 tarihli ve 26492 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ: 2007/20) yürürlükten kaldırıldı.