19 °C

Bağımsız Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Bağımsız Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girdi

 

ANKARA - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun "Bağımsız Denetim Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, denetim finansal tablolar, yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistemler ile sair mevzuat uyarınca doğrudan veya dolaylı olarak denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından denetlenmesi, incelenmesi veya değerlendirilmesi öngörülen diğer hususlara ilişkin konuları kapsayacak.
Denetim, sadece Kurumca yetkilendirilen denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilecek.
Denetim kuruluşlarının ve denetçilerin yetkilerinin kullanımı, yetkilendirmenin Kurum tarafından ilanıyla başlayacak.
Kamu yaranını ilgilendiren kuruluşların ve faaliyet alanları, işletme büyüklükleri, çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre Kurumca belirlenen işletmelerin denetimi yalnızca denetim kuruluşları tarafından, diğerlerinin denetimi ise denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yapılacak.
 
Yetki belgeleri
Başvuruları, Kurum tarafından uygun görülen sermaye şirketlerine Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, meslek mensuplarına ise Bağımsız Denetçi Belgesi verilecek.
Denetim alanında faaliyet izni talebinde bulunan kuruluşun; sermaye şirketi olması, paylarının veya hisselerinin nama yazılı olması, faaliyet konusunun bağımsız denetime veya bununla birlikte ilgili kanun kapsamındaki mesleki alana münhasır olması, ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresinin bulunması, esas sözleşmesinin veya şirket sözleşmesinin denetime ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı hususlar içermemesi gibi özelliklere sahip olacak.
Ticaret unvanında bağımsız denetim ibaresi bulunmayan kuruluşlara, üç ay içinde unvan değişikliği yapılması ve bu değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi koşuluyla Kurum tarafından faaliyet izni verilebilecek.
Denetçi olmak isteyenlerin en az 3 yıl süreyle, finansal tablo denetimi dahil olmak üzere mesleki konularda denetçi yanında ya da denetim kuruluşunda uygulamalı eğitim almaları gerekecek. En az 15 yıl mesleki tecrübeye sahip olanlarda uygulamalı mesleki eğitim şartı aranmayacak.
Denetim süreci, her bir hesap dönemi için, işletmenin iş teklifiyle başlayacak, Türkiye Denetim Standartları'na göre planlanacak, programlanacak, yürütülecek ve denetim sonucunun raporlanmasıyla sona erecek.
 
Reklam yasağı
Denetim kuruluşları ve denetçiler doğrudan veya dolaylı olarak reklam yapamayacaklar, reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamayacaklar.
Ancak; denetim kuruluşları ve denetçiler, kurumsal tanıtıcı bilgiler içeren broşürler hazırlayıp dağıtabilecekler. Ayrıca, kendileri veya denetlenen işletmeler için eleman aramaya yönelik ilanlar verebilecekler.
 
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Denetim kuruluşu ve denetçi, bilanço tarihinden sonra ancak denetim raporu tarihinden önce gerçekleşen ve finansal tablolarda veya yıllık faaliyet raporunda düzeltme veya açıklama gerektirecek olayları Türkiye Denetim Standartları ve ilgili mevzuat çerçevesinde raporunda işlemekle yükümlü olacak.
Denetim kuruluşu ve denetçi denetim raporu tarihinden sonra ancak finansal tabloların veya yıllık faaliyet raporunun ilan tarihinden önce gerçekleşen ve bunları etkileyecek olaylardan haberdar olması durumunda finansal tablolarda düzeltme veya açıklama yapılmasının gerekliliğini değerlendirecek ve Türkiye Denetim Standartları ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemleri yapacak.
 
Ücret tarifesi
Denetim ücreti, denetimin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve kalitesini sağlayacak şekilde belirlenecek. Denetlenen işletmeye ilgili mevzuat uyarınca izin verilen hizmetlerin sağlanması durumunda denetim ücreti bundan etkilenmeyecek.
Denetim hizmetleri için Kurum tarafından ilgili yıl için ücret tarifeleri belirlenebilecek.
Ücret tarifesinin belirlenmemiş olduğu yıllarda, yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan ücret tutarlarının Maliye Bakanlığı'nca o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar uygulanacak.
 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap