15 °C

Hazine arazisi ihale ile işgalcisine kiralanacak

Hazine arazisi ihale ile işgalcisine kiralanacak

Hazine arazisi ihale ile işgalcisine kiralanacak

ANKARA - Hükümet, Hazine ve devlet arazisi işgal edenlerle af masasına oturacak. TBMM'ye sevk edilen Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı'nda devletin taşınmazlarını işgal edenlere Kamu İhale Kanunu doğrultusunda kiraya verileceği ortaya çıktı. Vergi borçlusu mükelleflerin borçlarını yeniden yapılandırması ile gündeme gelen tasarının satır arasında Hazine'nin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan 31 Aralık 2007 tarihinden önce işgalli olanlar, kullanıcılarına pazarlık usulüyle kiraya verilmesinin önü açıldığı ortaya çıktı. Kanunun bu şekli ile yürürlüğe girmesi durumunda devlet arazisini işgal edenlerin borçlarından kaynaklı zam ve faizler affedilecek. Yasa tasarısında konu ile ilgili şunları öngörüyor: "1 Temmuz 2007 tarihinden önce ilgilisine tebliğ edildiği halde bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ilgilisinin yazılı başvurusu üzerine, takdiri yapan komisyonlarca yeniden tespit edilecek. Tespit edilen bu bedelin kabulü, varsa ecrimisil veya takip işlemlerine karşı açılmış davalardan vazgeçilmesi koşuluyla yeniden yapılandırılması ve tahsilatının hızlandırılacak. Uzlaşılan bedelin, talep edilmesi hâlinde, her hangi bir zam veya faiz uygulanmaksızın taksitle ödenebilinecek." Bankalar ile uzlaşı masasına oturulacak Ayrıca tasarıda bankaların 2001 ekonomik krizinin ardından bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasından kaynaklanan zararların kurum kazancının tespitinde mali zarar olarak dikkate alınması yönündeki taleplerine de yer verildi. Tasarı ile 2001 yılında bilançolarının enflasyon düzenlemesine tabi tutulması nedeni ile yargı yoluna başvuran bankaların davalarından vazgeçerek uzlaşma masasına oturmaları durumunda ihtilaf konusu yapılan zararların yüzde 65'ini 2001 yılına ait kurum kazancının tespitinde geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınarak izleyen yıllara ait kurumlar vergisi matrahının bu şekilde bulunan zarar tutarı esas alınarak düzeltilecek.