8 °C

Kalkınma ajanslarının faaliyetleri düzenlendi

"Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı

Kalkınma ajanslarının faaliyetleri düzenlendi

 

ANKARA - Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esasları ile bunlardan yararlanma ilke ve kuralları düzenlendi.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın (DPT) "Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, söz konusu yönetmelik, kalkınma ajansları tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere sağlanacak mali ve teknik destekler ile bunların yönetimi, kullandırılması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Ajanslar tarafından söz konusu yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak olan proje ve faaliyet destek uygulamaları kapsamında, belirlenen hedeflere ulaşılması ve kaynakların herhangi bir suistimale imkan vermeyecek şekilde kullandırılması amacıyla, başta ajans yönetim kurulu üyeleri ve ajans personeli olmak üzere, bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme komitesi üyeleri, yararlanıcılar ve ortakları ile diğer ilgili tüm taraflar belirli ilke ve kurallara uyacak.

Bu çerçevede, bölge planı ve programlarının uygulamasını oluşturan veya destekleyen öncelikli alanlara ve hedef gruplarına odaklanılacak, iş ve işlemlerde açık, anlaşılır ve kapsamlı bilgilendirme ve şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanacak.

Temel ilkeler çerçevesinde çevresel, tarihi, kültürel, doğal ve toplumsal değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine önem verilecek ve dezavantajlı kişi ve grupların toplumla bütünleşme ve kaynaşmasının sağlanmasına özen gösterilecek.

Tarafsızlığın sağlanması, siyasi ve etnik ayrımcılığa yol açılmaması sağlanacak ve kaynak kullanımında etkinlik ve verililik sağlanacak, bunun için de gerekli bilgi ve iletişim teknolojilerinden en düzeyde yararlanılacak.

Desteklenecek projeler

Kalkınma ajansı  yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin şu türdeki proje veya faaliyetlerini destekleyecek:

-Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,

-Bölge plan ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,

-Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,

-Bölgenin kaynak ve imkanlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,

-Bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler,

-Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve iş gücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,

-Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,

-Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

Siyasi veya etnik içerikli ve  hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı proje ve faaliyetler ise desteklenmeyecek.

Başvuru sayısı 4 ile sınırlı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilecek ve ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilecek.

Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel işiler, destek tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı ajanstan destek alamayacak.

Ajans yerel yönetimlerin ve başvuru rehberinde belirtilen diğer kuruluşların küçük ölçekli altyapı projeleri için destek sağlayabilecek. Ancak, ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde 20'sini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde 25'ini geçemeyecek. Yönetmelik kapsamında ajanslar tarafından uygulanacak mali destek türleri de "doğrudan finansman desteği", "faiz desteği" ve "faizsiz kredi desteği" şeklinde olacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.