10 °C

Maliye, 2010-2012 dönemine ilişkin bütçe çağrısını yayımladı

Çağrıya göre, kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ile belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek

Maliye, 2010-2012 dönemine ilişkin bütçe çağrısını yayımladı

 

ANKARA - Maliye Bakanlığı'nın 2010-2012 dönemine ilişkin bütçe çağrısı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayımlanacak Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlamaya başlayacak.

2010-2012 dönemini kapsayan bütçe çağrısında, ekonominin yeniden sürdürülebilir bir büyüme dönemine geçişinin sağlanması, istihdamın artırılması ve küresel krizin etkileriyle bozulan kamu dengelerinin düzeltilmesinin maliye politikasının temel öncelikleri arasında yer aldığı belirtildi.

Çağrıya göre, kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ile belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, yürütülmekte olan faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından gözden geçirilerek kamu harcamalarının sağlıklı bir temele kavuşturulması sağlanacak.

Mali yönetim ve kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli çalışmalar sürdürülecek, bu faaliyetlere yönelik teknik ve idari kapasite artırılacak. Mali saydamlığı ve hesap verme sorumluluğunu güçlendirecek düzenlemeler yapılarak uygulamalar geliştirilecek.

Kamu idarelerinde karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Kamu idareleri, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartları esas alarak gider ve gelir tekliflerini hazırlayacak.

Çok yıllı bütçeleme anlayışı, kamu harcamalarının etkin bir şekilde önceliklendirilmesine dayandığı için kamu idarelerinin tekliflerini hazırlarken Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plana uygun olarak hizmet önceliklerini iyi belirlemeleri ve kaynak dağılımını sağlıklı bir şekilde yapmaları gerekecek.

Bütçe hazırlama rehberi

Çağrı ekinde yer alan bütçe hazırlama rehberine göre, bütçe teklifleri hazırlanırken, yıl sonu tüketici fiyatları endeksindeki artış 2010 yılı için yüzde 5,3, 2011 yılı için yüzde 4,9 ve 2012 yılı için de yüzde 4,8 olarak esas alınacak.

GSYH büyüme oranı ise 2010 yılı için yüzde 3,5, 2011 yılı için yüzde 4,0 ve 2012 yılı için de yüzde 5,0 olarak dikkate alınacak.

Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler için ödenek teklif edilmeyecek, devamına ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak ödenek teklif edilecek.

29 Mayıs 2009 tarihli ve 5902 sayılı Kanunla kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan "Savunma Sekreterliği" ve "Savunma Uzmanlığı" birimleri kaldırıldığı için, bu birimler tarafından yürütülen sivil savunma hizmetlerine ilişkin ödenekler, idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri altında "02.2.0.00 Sivil savunma hizmetleri" fonksiyonunda teklif edilecek.

2010 yılından itibaren yükseköğretim kurumlarında bütçe hazırlık ve uygulama süreci yeni bir bütçeleme anlayışı çerçevesinde yürütülecek. Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarının bütçeleme düzeyi farklılaştırılarak, harcama birimlerinin ayrı olarak gösterildiği birim (başkanlık, fakülte, yüksekokul vb.) esaslı bütçeleme yerine ödeneklerin toplu olarak tertiplendiği kurum esaslı bütçelemeye geçilecek.

Döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde, döner sermayeler aracılığı ile karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacak.

Yükseköğretim kurumları dışında kalan özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar son 3 yıla ait bilanço, gelir tablosu ve yıl sonu kesin mizanı ile 2009 yılı altı aylık bilanço, gelir tablosu ve mizanını tekliflerine ekleyecek.

İdareler, gelir tahminlerinde döner sermaye ve fon gelirleri dışında kalan tüm gelir kaynaklarını dikkate alacak.

Bütçe çağrısında, ekonomik ve mali politikaların planlanması, uygulanması ve sonuçlarının analiz edilebilmesi için devlet faaliyetlerinin kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik kriterlere göre tasnif edildiği belirtilerek, analitik bütçe sınıflandırmasının buna paralel olarak "kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma" olmak üzere 4 bölümden oluştuğu kaydedildi. Çağrıda, bu bölümlerle ilgili bütçe teklifleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurlara yer verildi.

Teklifler, 28 Eylül'e kadar teslim edilecek

Rehbere göre, Milli Eğitim Bakanlığınca 2010 yılında yurt dışına ilk defa gönderilecek burslu öğrenci sayısı 50'yi, lisansüstü eğitim-öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinin sayısı ise 80'i geçmeyecek.

Merkezi yönetime dahil kamu idareleri, ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde yer alan Sermaye Giderleri ile Sermaye Transferlerine ait ödenek tekliflerini, DPT Müsteşarlığına iletecek. Bu teklifler de dahil olmak üzere tüm ödenek tekliflerini 28 Eylül 2009 tarihine kadar tek nüsha, kesinleşen bütçe tasarılarını ise 4 nüsha olarak Maliye Bakanlığına teslim edecek. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ise bu rehbere göre hazırlayacakları bütçe tekliflerini 28 Eylül 2009 tarihine kadar TBMM'ye ve bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderecek.

Sosyal Güvenlik Kurumları, 2010-2012 dönemi bütçelerini bu rehberde yer alan sınıflandırma kriterleri ve rehber ekindeki sınıflandırma listelerini esas alarak hazırlayacaklar ve merkezi yönetim bütçe kanun tasarısına eklenerek TBMM'ye gönderilmek üzere 28 Eylül 2009 tarihine kadar Maliye Bakanlığına gönderecek.

İdareler, projelerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak alınmış ve alınacak dış proje kredilerinin 30 Haziran 2009 itibariyle uygulama durumlarını, yılsonu tahminlerini ve 2010 yılında kullanacakları dilimlerle ilgili bilgileri, bütçe teklifleri ile birlikte hem Maliye Bakanlığına hem de DPT Müsteşarlığına teslim edecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap