9 °C

Bakanlık, 2014 yılında uygulanacak parasal sınırları belirledi

Parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde tespit edilen sınırlar uygulanacak

Bakanlık, 2014 yılında uygulanacak parasal sınırları belirledi

ANKARA - Maliye Bakanlığı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirledi. Bugün itibarıyla kamu kurumlarının muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde bin 150 TL, diğer muhasebe birimlerinde 675 TL olacak. 

Veznede bulundurulacak azami TL tutarları

Ertesi gün yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak azami miktarlar ile Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı; vergi dairelerinde bin 700 TL, Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde 11 bin 500 TL, vergi daireleri hariç diğer muhasebe birimlerinde 6 bin 750 TL olarak uygulanacak.

Söz konusu bu parasal sınırların yetersiz kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli başvuruları üzerine Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde tespit edilen sınırlar uygulanacak. Daha önce bu kapsamda Bakanlık tarafından yeniden artırılmasına izin verilen limitlerin, bu Tebliğle belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde özel olarak verilmiş limitlerin uygulanmasına devam edilecek.

Bankanın önceden bilgilendirilmesi zorunlu olmayacak

Tek Hazine Hesabı sistemine tabi olan muhasebe birimlerinin toplu ödemelerde bankaya önceden haber vermeleri gereken tutar 56 bin TL olacak. Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve mutabakat sağlanması zorunlu olmayacak. 

Kaybedilen alındılara ilişkin işlemler

Muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karşılık verilmiş olan alındılardan kaybedilmiş olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar, 675 TL olarak uygulanacak. 

Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince, muhasebe birimleri dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı ile mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, makbuz karşılığı tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı 2 bin 300 TL olacak. 

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle Bakanlığa başvurularak alınacak izne göre işlem yapılacak. Bu teklif yazısında muhasebe yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri de belirtilecek. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden artırılmasına izin verilen limitlerin, bu Tebliğle belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde özel olarak verilmiş limitlerin uygulanmasına devam edilecek. 

Satış hasılatı 2 bin 700 lira

Değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beş günlük süre beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satış hasılatı tutarının 2 bin 700 TL olması öngörüldü. 

Faiz oranları

Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kişilerden alacaklara yıllar itibarıyla uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları belirlendi. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 11.75 olacak. 
Tebliğ ile 23 Mart 2013 tarihli Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.