Sermayesini artıramayan şirketlere yeni fırsat

14 Şubat itibarıyla TTK uyarınca sermayesini artırmayarak kapanmak zorunda kalan şirketlere faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacak yeni fırsatlar geliyor. Tasfiye olmayanlara ise tebligat gidecek

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

HÜSEYIN GÖKÇE

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sermaye artırımı için son tarih olarak belirlenen 14 Şubat’ta sermayesini arttırmayan şirketlere kapanmaktan kurtulmak için bir imkan daha sağlıyor. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre Bakanlık, TTK’daki bir geçici madde aracılığıyla, sermaye artırımını yapamayan şirketlerden kapanmak istemeyenlere, ilgili koşulları taşımak şartıyla yeniden faaliyete geçme izni verecek. Türkiye’de 100 binlerce şirket faaliyette olmamasına rağmen, kapatma prosedürleri çok uzun ve zahmetli olduğu için sahipleri tarafından kapatılmıyordu. Bu faal durumdaki şirketlerin sayısı net olarak ortaya konulamadığı için politika oluşturmada güçlükler yaratıyordu. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak için harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, hazırlıkları 10.5 yıl süren Türk Ticaret Kanunu ile birlikte  şirketlere kolay yoldan tasfiye imkanı getirdi.

Geçici 7'nci madde neleri kapsıyor?

Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca tasfiye ve mühfesih olmak üzere iki grup şirket bulunuyor. Bunlardan ilk grupta yaklaşık 250 bin şirket yer alıyor.  Bunlar hiçbir şekilde faaliyetini sürdürmeyen şirketler, diğer grup ise bakanlık tarafından 14 Şubat itibarıyla zorunlu olarak mühfesihlik  sürecine sokulan şirketler ki bunların sayısı da 95 bin.

TTK’nın tasfiye işlemlerini düzenleyen ve münfesih şirketlere yeni bir imkan sağlayan geçici 7’nci maddesinde, tasfiye süreci ile şirketlerin borç ve alacaklarına ilişkin çok önemli unsurlar yer alıyor.

Hangi şirketler kapsam dahilinde?

Sermayelerini 10 bin liraya çıkarmamış limited şirketler ile 50 bin liraya çıkarmamış anonim şirketler, kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler, kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler, sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler. Şirketlere uyarı ise kapsam dâhilindeki şirket ve kooperatiflerin ticaret sicilindeki kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirket veya kooperatifi temsil ve ilzama yetkilendirilm kişilere bir ihtar yollanacak.

83 bin şirkete tebligat gidecek

Tasfiye olması gereken yaklaşık 250 bin şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından mektupla uyarılarak, kolay yoldan tasfiye imkanından  yararlanması istendi. Bu çağırıya kulak veren 167  bin şirket tasfiye edildi, 48 bin şirketin ise tasfiye süreci devam ediyor.  Ancak bu kolaylığa rağmen, yine 10 binlerce şirket yine tasfiye olma yöntemini tercih etmeyince bakanlık yeniden harekete geçti. Bakanlık bu durumdaki şirketlere yeni bir tebligat göndererek, kolay yoldan tasfiye için son tarih olan 1 Temmuz 2014’ten önce tasfiye prosedürünü  başlatmaları konusunda uyarıda bulunacak. Henüz tasfiye olmamış 83 bin şirkete ise tebligat gidecek.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TTK’da yapılan başka bir değişiklikle, anonim şirketlere 50 bin lira, limited şirketlere ise 10 bin lira asgari sermaye şartı getirmişti. Yapılan düzenlemeye göre sermayesi bu tutarların altında olan 95 bin şirkete, sermaye artırımı için 14 Şubat 2014’e kadar süre verildi ve bu tarihe kadar sermaye artırımı için başvurmayan şirketlerin münfesih (bozulmuş, geçerliliği kalmamış) duruma düşecekleri hükme bağlandı. Ancak kamuoyunda bilinenin aksine bu şirketlerin tamamı faal durumda değil. Yani bunların içinde faaliyette olmamasına rağmen, tasfiye sürecine de girmemiş şirketler bulunuyor.  Finansman güçlüğü sebebiyle sermaye şartını yerine getiremeyen şirketler için ise bir çıkar yol daha bulunuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 14 Şubat itibarıyla Türk Ticaret Kanunu uyarınca sermayesini arttırmayarak münfesih duruma düşen şirketlerden, faaliyetlerine devam etmek isteyenler için yeni bir imkan sağlıyor. Bakanlık bu imkanı TTK’nın geçici 7’nci maddesinde bulunan bir hükümden faydalanacak.

İşte kanundaki kurtarıcı fıkra

Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlere kolay yoldan tasfiye imkanı sağlayan geçici 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasının C bendi,

“Münfesih şirketler ile kooperatiflerden ayrıca, faaliyetlerine devam etme isteğinde bulunmaları hâlinde münfesih olma nedenini ortadan kaldıran işlemlerin yapılarak ispat edici belgelerin bildirilmesi istenir” şeklinde. Şirketlerin mal varlıkları:

İhtarda şirketlerin ortaklarından, yönetici veya denetçilerden ya da müdürlerinden tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tasfiye memurunun bildirilmesi, aksi takdirde, bu maddehükümlerine göre ticaret sicili kayıtlarından unvanın silineceği, şirkete ait malvarlığının unvana ilişkin kaydın silindiği tarihten itibaren on yıl sonra Hazineye intikal edeceği ve bununkesin olduğu açıkça yazılacak. Alacak ve borçlar: Şirketlerin tasfiye durumu, Ticaret Sicil Gazetesi ve bağlı bulunduğu odanın internet sitesine verilen ilanda duyurulacak. Şirket veyakooperatifin alacaklıları yer alacak.

Etiketler